logo

Giải Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào kiến thức đã học em hãy:

Lời giải

+ Ghi tên và thời gian chụp của bức ảnh vào chỗ chấm (….) ở hình 1.

Giải Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+ Bức ảnh trên phản ánh điều gì?

- Tác động hai mặt của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đối với Việt Nam.

ADVERTISEMENT