logo

Giải Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Em hãy điền các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) vào chỗ chấm (….) trong cột thời gian dưới đây sao cho đúng:

Lời giải

Giải Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

ADVERTISEMENT