logo

Giải Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Em hãy ghi tên và tô màu 4 nước cộng hòa đầu tiên tham gia thành lập Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết (Liên Xô) vào lược đồ trên.

Lời giải

Giải Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

ADVERTISEMENT