logo

Giải Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Trình bày kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải

- Kết cục: Gây nhiều tai họa cho nhân loại.

- Tính chất: Là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

ADVERTISEMENT