logo

Giải Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Quan sát 2 bức ảnh dưới đây, em hãy:

- Điền vào chỗ chấm (…….) ở dưới mỗi bức ảnh năm sinh, năm mất của hai nhân vật lịch sử này.

- Trình bày tóm tắt những đóng góp của hai nhân vật trên đối với phong trào công nhân quốc tế.

Lời giải

+ Điền vào chỗ chấm (…….) ở dưới mỗi bức ảnh năm sinh, năm mất của hai nhân vật lịch sử này.

 Giải Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+ Trình bày tóm tắt những đóng góp của hai nhân vật trên đối với phong trào công nhân quốc tế.

- Các Mác và Ăng – ghen đã có công nghiên cứu về mặt lí luận, là động lực thúc đẩy cho phong trào công nhân quốc tế.

ADVERTISEMENT