logo
ADVERTISEMENT

Giả sử thực vật trên cạn đem trồng dùng đất có độ mặn 15 phần nghìn thì hiện tượng gì xảy ra?

Câu hỏi :

Giả sử thực vật trên cạn đem trồng dùng đất có độ mặn 15 phần nghìn thì hiện tượng gì xảy ra?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Thực vật trên cạn đem trồng dùng đất có độ mặn 15 phần nghìn

Do dịch tế bào nhược trương so với môi trường nước mặn nên cây không lấy được nước theo hình thức thẩm thấu dẫn đến cây chết.

ADVERTISEMENT