logo
ADVERTISEMENT

After leaving school, she spent a year travelling, in Africa and Asia.

Câu hỏi :

After leaving school, she spent a year travelling, ____ in Africa and Asia.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Đáp án A có “the more”, cấu trúc thường gặp trong kiểu câu so sánh tăng tiến, nhưng ở đây nếu là đáp án đúng thì chỉ có một vế, không đúng. 

Đáp án B có “furthermore” là trạng từ, đồng nghĩa với “moreover”, dùng để giới thiệu thêm một ý góp vào những ý đã nêu trước → loại đáp án B.

Đáp án C có “the most” với nghĩa là nhiều nhất hay hầu hết, theo sau nó phải là tính từ hay danh từ. Thế nên trong trường hợp này là không phù hợp → loại đáp án C.

Đáp án D, “mostly” có nghĩa là “mainly”, trạng từ. Tạm dịch “Sau khi rời trường học, cô ấy dành 1 năm để đi du lịch, hầu hết là ở Châu Phi và Châu Á"

→ Đáp án: D. mostly

ADVERTISEMENT