logo

Giả sử một chương trình kiểm thử với 10 bộ dữ liệu cho kết quả 9 lần đúng, 1 lần sai. Chương trình đó là sai hay đúng?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 107 (Giả sử một chương trình kiểm thử với 10 bộ dữ liệu cho kết quả 9 lần đúng, 1 lần sai. Chương trình đó là sai hay đúng?) Bài 23: Kiểm thử và đánh giá chương trình SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Giả sử một chương trình kiểm thử với 10 bộ dữ liệu cho kết quả 9 lần đúng, 1 lần sai. Chương trình đó là sai hay đúng?

chương trình kiểm thử

Trả lời ngắn gọn: 

Khi chạy kiểm thử nếu một chương trình trả về kết quả sai cho ít nhất một trường hợp thử nghiệm thì thì chưa thể kết luận chương trình đó là sai hoặc đúng. Chúng ta cần tiếp tục kiểm thử với nhiều bộ dữ liệu khác nhau, bao gồm cả các trường hợp biên và trường hợp đặc biệt để có thể xác định được tính đúng đắn của chương trình.

Trả lời chi tiết:

Nếu một chương trình kiểm thử với 10 bộ dữ liệu cho kết quả 9 lần đúng và 1 lần sai thì chưa thể kết luận chương trình đó là sai hoặc đúng. Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả sai trong lần kiểm thử đó ví dụ như sai sót trong dữ liệu đầu vào, lỗi trong quá trình xử lý hoặc chương trình không đáp ứng được một số trường hợp đặc biệt. Do đó, cần phải tiếp tục kiểm thử với nhiều bộ dữ liệu khác nhau, bao gồm cả các trường hợp biên và trường hợp đặc biệt, để có thể xác định được tính đúng đắn của chương trình.

Ngoài ra, cần phải đảm bảo rằng quá trình kiểm thử được thực hiện đầy đủ và chính xác, bao gồm việc lựa chọn các bộ dữ liệu kiểm thử thích hợp và kiểm tra kết quả trả về của chương trình. Nếu vẫn không thể xác định được tính đúng đắn của chương trình có thể phải sử dụng các phương pháp kiểm thử khác như kiểm thử đơn vị, kiểm thử hộp đen hoặc kiểm thử hộp trắng.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 04/03/2023 - Cập nhật : 10/04/2023