logo
ADVERTISEMENT

Em hãy viết một đoạn văn ngắn về ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thế và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 116: Em hãy viết một đoạn văn ngắn về ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thế và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân (Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân).

Câu hỏi: Em hãy viết một đoạn văn ngắn về ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thế và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

Trả lời:

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là những quyền cơ bản của con người. Đây là những quyền lợi cần thiết để đảm bảo cho mỗi người được sống và phát triển trong một môi trường an toàn, tôn trọng và bình đẳng.

Việc bảo vệ quyền này không chỉ là trách nhiệm của nhà nước và các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người. Mỗi người đều phải có nhận thức cao về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời cũng phải tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người khác.

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là một hành vi đáng lên án và phải bị xử lý theo đúng pháp luật. Chỉ khi mọi người đều được đảm bảo quyền này, thì mới có thể xây dựng được một xã hội văn minh, công bằng và phát triển bền vững.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT