logo

Dựa vào Alat địa lý Việt Nam trang 25, cho biết đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, ta đi qua lượt các cửa khẩu

Câu hỏi :

Dựa vào Alat địa lý Việt Nam trang 25, cho biết đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, ta đi qua lượt các cửa khẩu:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Dựa vào Alat địa lý Việt Nam trang 25, nếu đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, lần lượt ta đi qua các cửa khẩu Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y.

icon-date
Xuất bản : 15/02/2023 - Cập nhật : 15/02/2023

Tham khảo các bài học khác