logo
ADVERTISEMENT

Đâu là kí hiệu địa chỉ của một ô tính?

Câu hỏi :

Đâu là kí hiệu địa chỉ của một ô tính?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
A5 biểu thị dữ liệu ở ô số 5 cột A.

Kí hiệu địa chỉ của một ô tính là A5. Một ô tính trong Excel sẽ bao gồm một chữ và một số, chữ thể hiện cho cột và số thể hiện cho hàng.

A5 biểu thị dữ liệu ở ô số 5 cột A.

ADVERTISEMENT