logo

Danh dự của mỗi người là do

Câu hỏi :

Danh dự của mỗi người là do

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Danh dự và nhân phẩm là hai khái niệm có liên quan đến đạo đức và phẩm chất của một người. Trên thực tế danh dự và nhân phẩm có mỗi quan hệ rất gắn bó với nhau và tạo nên giá trị của mỗi con người. Danh dự của mỗi người là do nhân phẩm của người đó đã được xã hội coi trọng, đánh giá và công nhận.

Danh dự của mỗi người là do
icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023