logo

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

Câu hỏi :

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

Những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là:

- Tăng cường công tác, quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương.

- Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.

- Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

- Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

- Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải

icon-date
Xuất bản : 11/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023