logo
ADVERTISEMENT

Đặc điểm nào sau đây không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?

Câu hỏi :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Nước ta đang có một nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh, mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động.

Hiện nay, nước ta đang có một nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh, mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động (42,53 triệu người, chiếm 51,2 % tổng số dân). Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm trong sản xuất. Số lượng lao động có kĩ thuật ngày càng đông, chất lượng lao động ngày càng được nâng lên, tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật. 

ADVERTISEMENT