logo
ADVERTISEMENT

Có thể hoán đổi vị trí của hai động từ (hắt, reo) miêu tả hình ảnh “nắng mới” trong khổ thơ thứ nhất bài thơ Nắng mới

Câu hỏi: Có thể hoán đổi vị trí của hai động từ (hắt, reo) miêu tả hình ảnh “nắng mới” trong khổ thơ thứ nhất (Mỗi lần nắng mới hắt bên song) và thứ hai (Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội) của bài thơ Nắng mới được không? Vì sao?

Trả lời:

Không thể hoán đổi vị trí của hai động từ từ (hắt, reo) miêu tả hình ảnh “nắng mới” trong khổ thơ thứ nhất (Mỗi lần nắng mới hắt bên song) và thứ hai (Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội) được vì nó sẽ không phù hợp với dụng ý cúa tác giả và ngữ cảnh trong khổ thơ đó là nắng “bên song” và nắng “ngoài nội”.

>>> Tham khảo: Soạn bài Nắng mới lớp 8 trang 42, 43, 44 Cánh Diều

ADVERTISEMENT