logo

Có mấy phương pháp chọn giống cây trồng?

Câu hỏi :

Có mấy phương pháp chọn giống cây trồng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Có mấy phương pháp chọn giống cây trồng?

Giống cây trồng có vai trò quan trọng, góp phần tăng năng suất, chất lượng nông sản, làm tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm.

Có hai phương pháp chọn giống cây trồng như sau:

+ Chọn lọc hỗn hợp

Chọn lọc hỗn hợp là phương pháp chọn lọc các cá thể mong muốn dựa trên kiểu hình, thu hoạch và hỗn hợp giống của các cá thể được chọn để trồng và đánh giá ở vụ sau. Quá trình được lặp lại cho đến khi đạt được lựa chọn mong muốn.

+ Chọn lọc cá thể

Chọn lọc cá thể là phương pháp chọn dựa vào quần thể cây trồng để nhằm chọn ra một hay một số cá thể phù hợp mục tiêu và áp dụng với các cây tự thụ phấn.

icon-date
Xuất bản : 09/01/2023 - Cập nhật : 09/01/2023