logo
ADVERTISEMENT

Cho danh sách điểm trung bình môn Tin học của toàn khối 8. Để hiển thị nhóm các bạn có điểm trung bình từ 9.0 trở lên

Trả lời câu hỏi SGK Tin học 8 Cánh Diều trang 25: Cho danh sách điểm trung bình môn Tin học của toàn khối 8. Để hiển thị nhóm các bạn có điểm trung bình từ 9.0 trở lên, cần sử dụng điều kiện nào trong danh sách các điều kiện của tùy chọn Number Filters? (Bài 1: Lọc dữ liệu)

Câu hỏi: Cho danh sách điểm trung bình môn Tin học của toàn khối 8. Để hiển thị nhóm các bạn có điểm trung bình từ 9.0 trở lên, cần sử dụng điều kiện nào trong danh sách các điều kiện của tùy chọn Number Filters?

Trả lời:

Để hiển thị nhóm các bạn có điểm trung bình từ 9.0 trở lên, cần sử dụng tùy chọn "Greater than or equal to" (Lớn hơn hoặc bằng) trong danh sách các điều kiện của tùy chọn Number Filters. Bước thực hiện như sau:

Cho danh sách điểm trung bình môn Tin học của toàn khối 8. Để hiển thị nhóm các bạn có điểm trung bình từ 9.0 trở lên

Bước 1: Chọn cột điểm trung bình môn Tin học.

Bước 2: Chọn Tùy chọn Lọc từ menu Data hoặc chọn nút Lọc trên thanh công cụ.

Bước 3: Chọn Tùy chọn Number Filters từ danh sách tùy chọn.

Bước 4: Chọn "Greater than or equal to" từ danh sách các điều kiện.

Bước 5: Nhập giá trị 9.0 vào ô giá trị, và sau đó nhấn OK.

Kết quả sẽ chỉ hiển thị nhóm các bạn có điểm trung bình từ 9.0 trở lên trong danh sách điểm trung bình môn Tin học của toàn khối 8.

ADVERTISEMENT