logo
ADVERTISEMENT

Cho biết bộ phận tham gia vận chuyển 1 protein ra khỏi tế bào?

Câu hỏi :

Cho biết bộ phận tham gia vận chuyển 1 protein ra khỏi tế bào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Quá trình 1 Protein di chuyển ra khỏi tế bào được thực hiện với sự tham gia của 3 thành phần

Cho biết bộ phận tham gia vận chuyển 1 protein ra khỏi tế bào?

+ Mạng lưới nội chất hạt: Vận chuyển dưới dạng các túi tiết.

+ Bộ máy gôngi: Hoàn thiện và xuất các protein hoàn chỉnh.

+ Màng nguyên sinh: Xuất protein trong các túi tiết dưới dạng xuất bào.

ADVERTISEMENT