logo
ADVERTISEMENT

Chiều hướng tiến hóa về tổ chức thần kinh ở động vật theo trình tự là

Câu hỏi :

Chiều hướng tiến hóa về tổ chức thần kinh ở động vật theo trình tự là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Cảm ứng ở động vật

Chiều hướng tiến hóa về tổ chức thần kinh ở động vật theo trình tự là hệ thần kinh dạng lưới → hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → hệ thần kinh dạng ống.

ADVERTISEMENT