logo
ADVERTISEMENT

Cặp quan hệ từ trong câu sau biểu thị quan hệ gì? Mặc dù trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường theo kế hoạch

Hẳn các bậc phụ huynh đã tìm ra đáp án của câu Mặc dù trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường theo kế hoạch nhưng để các con hiểu chúng ta cần nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải như sau: 

* Kiến thức cơ bản cần ghi nhớ

Cặp quan hệ từ trong câu sau biểu thị quan hệ gì? Mặc dù trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường theo kế hoạch

Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau : và, với hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,... 

Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ. 

Các cặp quan hệ từ thường gặp là : Vì … nên ; do ... nên ... ; nhờ ... mà ... (biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả). 

Nếu ... thì ... ; hễ … thì ... (biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả, điều kiện - kết quả). 

Tuy ... nhưng ... ; mặc dù ... nhưng ... (biểu thị quan hệ tương phản) 

Không những ... mà ... ; không chỉ ... mà ... (biểu thị quan hệ tăng tiến).

* Cặp quan hệ từ trong câu sau biểu thị quan hệ gì? Mặc dù trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường theo kế hoạch

+ Hướng dẫn giải chi tiết:

Cặp quan hệ từ trong câu “Mặc dù trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường theo kế hoạch” biểu thị quan hệ TƯƠNG PHẢN, thể hiện sự đối lập nhau. 

(Sự tương phản đối lập ở đây thể hiện ở chỗ một mặt là thời tiết xấu không ủng hộ, mặt khác là sự quyết tâm của con người không ngại bất chấp khó khăn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc) 

- Cặp quan hệ từ: MẶC DÙ - NHƯNG

+ Đặt câu tương tự với quan hệ từ tương phản:

Tuy trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường theo kế hoạch

- Cặp quan hệ từ: TUY - NHƯNG

ADVERTISEMENT