logo
ADVERTISEMENT

Cách mạng công nghiệp đã mang lại những hệ quả trên những lĩnh vực nào?

Câu hỏi :

Cách mạng công nghiệp đã mang lại những hệ quả trên những lĩnh vực nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Cách mạng công nghiệp đã mang lại những hệ quả trên những lĩnh vực:

- Kinh tế: Cách mạng công nghiệp đã góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế, đặc biệt là các nước phương Tây. Sự phát triển của ngành công nghiệp đã tạo ra nhiều việc làm mới, tăng sản xuất và tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, nó đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác như nông nghiệp và dịch vụ.

Cách mạng công nghiệp đã mang lại những hệ quả trên những lĩnh vực Kinh tế, Chính tri, Xã hội

- Chính trị: Cách mạng công nghiệp đã thay đổi cách thức quản lý và cai trị của các quốc gia. Nó đã thúc đẩy sự phát triển của chế độ dân chủ và các giá trị tự do, dẫn đến sự thay đổi về quyền lực và vai trò của các tầng lớp xã hội.

- Xã hội: Cách mạng công nghiệp đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người. Việc sử dụng máy móc thay thế lao động thủ công đã dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể của dân số và di dân đến các thành phố. Điều này đã tạo ra một nhu cầu mới về các tiện ích công cộng như bệnh viện, trường học và các cơ sở hạ tầng khác. Bên cạnh đó, cách mạng công nghiệp cũng đã mở ra cơ hội mới cho các tầng lớp tư sản và công nhân, nhưng cũng đẩy mạnh khoảng cách giữa các tầng lớp này.

ADVERTISEMENT