logo
ADVERTISEMENT

Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi nền chính trị như thế nào?

Câu hỏi :

Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi nền chính trị như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Cách mạng công nghiệp đã có ảnh hưởng rất lớn đến nền chính trị và ý thức hệ trong xã hội

Cách mạng công nghiệp đã có ảnh hưởng rất lớn đến nền chính trị và ý thức hệ trong xã hội, làm thay đổi các quy luật và cơ chế tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục và văn hóa. Từ đó, đưa đến sự phát triển của các phong trào xã hội và các đảng chính trị mới.

ADVERTISEMENT