logo

Bước xác định bài toán là

Câu hỏi :

Bước xác định bài toán là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Bước xác định bài toán là quá trình xác định những giá trị đã cho và mối quan hệ giữa chúng, hơn nữa đó còn là quá trình định nghĩa bài toán một cách đầy đủ và chính xác. Bước này gồm các công việc sau:

- Hiểu rõ yêu cầu của bài toán: Bước này giúp người giải quyết bài toán hiểu rõ về mục đích và yêu cầu của bài toán.

- Phân tích các thông tin có sẵn: Người giải quyết bài toán cần phân tích các thông tin có sẵn về bài toán, bao gồm các giá trị đã cho, mối quan hệ giữa các giá trị và các giả định nếu có.

- Xác định các ràng buộc: Người giải quyết bài toán cần xác định các ràng buộc về giá trị và mối quan hệ giữa các giá trị. Điều này giúp người giải quyết bài toán biết được các giá trị có thể sử dụng để giải quyết bài toán.

- Đưa ra giải pháp: Sau khi đã hiểu rõ yêu cầu của bài toán, phân tích thông tin, xác định ràng buộc và các giá trị có thể sử dụng, người giải quyết bài toán sẽ đưa ra giải pháp để giải quyết bài toán.

Bước xác định bài toán là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết rõ về bài toán cần giải quyết để có thể xác định đầy đủ các yêu cầu, giả định, giá trị và ràng buộc của bài toán.

Bước xác định bài toán là
icon-date
Xuất bản : 31/03/2023 - Cập nhật : 31/03/2023