logo
ADVERTISEMENT

Bảng ghi của table chứa những gì?

Câu hỏi :

Bảng ghi của table chứa những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Bảng ghi Table

Bảng (Table) là nơi lưu trữ thông tin, dữ liệu của đối tượng quản lý. Bảng có cấu trúc hai chiều gồm hàng (Record-bản ghi-hàng) và cột (Field-trường dữ liệu). 

Bảng ghi của table chứa các giá trị cột. Mỗi bản ghi là một tập hợp các trường, có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau, thường có số và thứ tự cố định. Ngoài ra, các trường của một bản ghi cũng có thể được gọi là một thành viên, đặc biệt là trong lập trình hướng đối tượng; một trường cũng có thể được gọi là một phần tử, mặc dù điều này gây nhầm lẫn với các phần tử của một tập hợp.

ADVERTISEMENT