logo

As heart disease continues to be the number-one killer in the United States

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions 

     As heart disease continues to be the number-one killer in the United States, researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks. High-fat diets and "life in the fast lane" have long been known to contribute to the high incidence of heart failure. But according to new studies, the list of risk factors may be significantly longer and quite surprising.

     Heart failure, for example, appears to have seasonal and temporal patterns. A higher percentage of heart attacks occur in cold weather, and more people experience heart failure on Monday than on any other day of the week. In addition, people are more susceptible to heart attacks in the first few hours after waking. Cardiologists first observed this morning phenomenon in the mid-1980, and have since discovered a number of possible causes. An early-morning rise in blood pressure, heart rate, and concentration of heart stimulating hormones, plus a reduction of blood flow to the heart, may all contribute to the higher incidence of heart attacks between the hours of 8:00 A.M. and 10:00 A.M.

     In other studies, both birthdays and bachelorhood have been implicated as risk factors. Statistics reveal that heart attack rates increase significantly for both females and males in the few days immediately preceding and following their birthdays. And unmarried men are more at risk for heart attacks than their married counterparts. Though stress is thought to be linked in some way to all of the aforementioned risk factors, intense research continues in the hope of further comprehending why and how heart failure is triggered.

(Source: https://www.cdc.gov/)

As heart disease continues to be the number-one killer in the United States

Question 1: What does the passage mainly discuss?

A. risk factors in heart attacks                                     

B. seasonal and temporal patterns of heart attacks

C. cardiology inthe 1980s                                                                                      

D. diet and stress as factors in heart attacks

Question 2: The word "potential" could best be re-placed by which of the following?

A. harmful                          

B. primary                          

C. unknown                       

D. possible

Question 3: The phrase "susceptible to" in line 6 could best be replaced by

A. aware of                        

B. affected by                    

C. accustomed                   

D. prone to

Question 4: According to the passage, which of the following is NOT a possible cause of many heart attacks?

A. decreased blood flow to the heart                           

B. increased blood pressure

C. lower heart rate                                                        

D. increase in hormones

Question 5: Which of the following is NOT cited as a possible risk factor?

A. having a birthday          

B. getting married              

C. eating fatty foods         

D. being under stress

Question 6: word "trigger" as used in the first paragraph is closest in meaning to which of the following?

A. involve                          

B. affect                            

C. cause                             

D. encounter

Question 7: Which of the following does the passage infer?

A.We now fully understand how risk factors trigger heart attacks.

B.We recently began to study how risk factors trigger heart attacks.

C.We have not identified many risk factors associated with heart attacks.

D.We do not fully understand how risk factors trigger heart attacks.

Answer the question

Question 1. Đáp án A

Đoạn văn đang nói đến điều gì?

những tác nhân gây đột quỵ

tính thời gian và theo mùa của bệnh đột quỵ.

nghiên cứu về bệnh tim vào những năm 1980.

chế độ ăn và áp lực là nhân tốc gây đột quỵ.

Giải thích: Mở đầu, tác giả nói “As heart disease continues to be the number-one killer in the United States, researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks” (Khi bệnh tim là kẻ giết người số một ở Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu đã ngày càng quan tâm tới việc xác định yếu tố rủi ro có thể xảy ra gây ra cơn đau tim). Sau đó, những đoạn dưới, tác giả nêu ra một vài lí do như bệnh tim, sinh nhật hay độc thân đều là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ.

Question 2. Đáp án D

Từ "potential" có thể được thay thế tốt nhất bởi từ nào dưới đây?

có hại

chủ yếu

không được biết đến

có khả năng = potential (có tiềmnăng)

Giải thích: “researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks” ( Các nhà nghiên cứu đã ngày càng quan tâm tới việc xác định yếu tố rủi ro có thể xảy ra gây ra cơn đau tim)

Question 3. Đáp án D

Cụm từ "susceptible to" ở dòng 6 có thể được thay thế bởi:

có nhận thức về

bị ảnh hưởng bởi

quen với

thường hay, có thiên hướng = susceptible to (dễ mắc phải)

Giải thích: “In addition, people are more susceptible to heart attacks in the first few hours after waking” (Ngoài ra, mọi người dễ bị mắc bệnh đau tim hơn trong mấy giờ đầu sau khi thức giấc)

Question 4. Đáp án C

Dựa theo đoạn văn, điều nào dưới đây KHÔNG là nguyên nhân gây bệnh đột quỵ?

giảm lượng máu đi với tim

tăng áp lực máu

giảm nhịp tim

tăng hooc-mon

Giải thích:

Đáp án A có trong bài: “a reduction of blood flow to the heart” (giảm lượng máu tới tim)

Đáp án B có trong bài: “An early-morning rise in blood pressure” (tăng áp lực máu vào sáng sớm) Đáp án D có trong bài: “concentration of heart stimulating hormones” (tăng hooc-mon)

Đáp án C sai, vì phải là tăng nhịp tim “An early-morning rise in blood pressure, heart rate” (tăng áp lực

máu vào sáng sớm, tăng nhịp tim)

Question 5. Đáp án B

Đâu không phải là nguyên nhân có thể gây ra đột quỵ?

sinh nhật

cưới

ăn đồ chứa nhiều chất béo

áp lực

Giải thích: “both birthdays and bachelorhood have been implicated as risk factors.” (cả sinh nhật lẫn sự độc thân bị ám chỉ là yếu tố rủi ro)

=> bachelorhood là độc thân >< đáp án B (đã cưới). => B sai.

Question 6. Đáp án C

Từ "trigger" được dùng trong đoạn 1 gần nghĩa với từ nào dưới đây?

bao gồm, liên quan đến

ảnh hưởng

gây ra = trigger (gây ra, gây nên)

xảy ra

Giải thích: “researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks” (Các nhà nghiên cứu đã ngày càng quan tâm tới việc xác định yếu tố rủi ro có thể xảy ra gây ra cơn đau tim)

Question 7. Đáp án D

Từ đoạn văn có thể suy ra rằng ? hich of the following does the passage infer?

Chúng ta đã hiểu hoàn toàn các tác nhân gây ra đột quỵ như thế nào.

Chúng ta gần đây bắt đầu nghiên cứu các tác nhân gây ra đột quỵ như thế nào.

Chúng ta chưa các định được có bao nhiêu các tác nhân gây ra đột quỵ

Chúng ta chưa hiểu rõ các tác nhân gây ra đột quỵ như thế nào.

Giải thích: “intense research continues in the hope of further comprehending why and how heart failure is triggered” (nhiều nghiên cứu tiếp diễn với hy vọng hiểu rõ hơn tại sao và cách suy tim được gây ra).

Dịch bài đọc:

     Khi bệnh tim là kẻ giết người số một ở Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu đã ngày càng quan tâm tới việc xác định yếu tố rủi ro có thể xảy ra gây ra cơn đau tim. Chế độ ăn uống nhiều chất béo và" cuộc sống sôi động" đã được biết đến từ lâu như là nhân tố lớn góp phần tạo nên phạm vi ảnh hưởng của suy tim. Nhưng theo nghiên cứu mới, danh sách yếu tố rủi ro có thể dài hơn nhiều và hoàn toàn bất ngờ.

     Suy tim, chẳng hạn, có vẻ có mùa và liên quan đến thời gian kiểu mẫu. Tỉ lệ phần trăm của cơn đau tim thường xảy ra khi trời lạnh, và vào ngày thứ hai hơn bất cứ ngày nào khác ngày trong tuần. Ngoài ra, mọi người dễ bị mắc bệnh đau tim hơn trong mấy giờ đầu sau khi thức giấc. Bác sĩ tim mạch đã quan sát hiện tượng này trong giữa năm 1980, và có từ khám phá ra một số nguyên nhân có thể. Sáng sớm tăng huyết áp, nhịp tim, và nồng độ tim kích thích hoóc - môn, cộng giảm của máu lưu thông đến tim, có thể tất cả góp phần tạo nên cao phạm vi ảnh hưởng của cơn đau tim giữa giờ 8:00 Sáng và 10:00 Sáng.

     Ở nghiên cứu khác, cả sinh nhật lẫn sự độc thân bị ám chỉ là yếu tố rủi ro. Số liệu thống kê cho thấy là  cơn đau tim tăng đáng kể cho cả phụ nữ và phái nam trong vài ngày ngay trước và sau ngày sinh của họ. Và đàn ông chưa vợ có nguy cơ cho cơn đau tim hơn phụ nữ. Cho dù áp lực được xem là có liên kết theo một kiểu nào đó với toàn bộ yếu tố rủi ro nêu trên, nhiều nghiên cứu tiếp diễn với hy vọng hiểu rõ hơn tại sao và cách suy tim được gây ra.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023