logo
ADVERTISEMENT

A team of Russian scientists has challenged the theory that the woolly mammoths became extinct 10,000 years

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions 

     A team of Russian scientists has challenged the theory that the woolly mammoths became extinct 10,000 years ago at the end of the Ice Age. The scientists have reported that the beasts may have survived until 2000 B.C. on an island off the coast of Siberia, where researchers uncovered 29 fossilized woolly mammoth teeth ranging in age from 4,000 to 7,000 years. The question to be asked now is, how did these prehistoric pachyderms survive in their island environment? One possibility is that they adapted to their confined surroundings by decreasing their bulk. This theory is based on their smaller tooth size, which  has led scientists to believe that they were only 6 feet tall at the shoulder compared with 10 feet of their full-sized counterpart. But would this be enough to enable them to survive thousands of years beyond that of other mammoths? Researchers are still working to uncover the reasons for this isolated group's belated disappearance.

(Source: https://www.cdc.gov/)

Question 1: With which topic is this passage mainly concerned?

A. Some scientists have challenged a theory.

B. Some small teeth have been discovered.

C. Some mammoths lived longer thanothers.

D. Some pachyderms survived on anisland.

Question 2: According to the passage, some researchers suggest that mammoths became extinct

A. about 2,000 years ago                                              

B. about 4,000 years ago

C. about 7,000 years ago                                              

D. about 10,000 years ago

Question 3: The word "woolly" as used in line 1 refers to the animal's

A. body size                       

B. feet size                         

C. hair                                

D. teeth

Question 4: The author uses the word "counterpart" in line 7 to refer to

A. mammoths withmore feet                                      

B. mammoths in an earlier time

C. mammoths withsmaller teeth                                 

D. larger mammoths on the island

Question 5: According to the scientists, the woolly mammoths may have managed to survive because they

A. shed their hair         

B. grew smaller teeth  

C. became herbivores

D. decreased in size 

A team of Russian scientists has challenged the theory that the woolly mammoths became extinct 10,000 years

Answer the question

Question 1. Đáp án C

Đoạn văn này nói đến chủ đề nào?

Một vài nhà khoa học đã “thách thức” lý thuyết.

Một vài cái răng nhỏ đã được tìmthấy.

Một vài con voi ma mút sống lâu hơn các con khác.

Một vài con thú da dày sống trên hòn đảo.

Giải thích: “. The question to be asked now is, how did these prehistoric pachyderms survive in their island environment......But would this be enough to enable them to survive thousands of years beyond that of other mammoths?” (Câu hỏi để được đặt ra bây giờ là, làm cách nào mà loài da dày từ thời tiền sử này tồn tại ở môi trường đảo?.....Nhưng sẽ này có đủ để chúng có thể tồn tại hàng ngàn năm ngoài của voi ma

mút khác?)

=> Sự sống lâu của loài ma mút này.

Question 2: Đáp án B

Dựa vào đoạn văn, một vài nhà nghiên cứu gợi ý rằng voi ma mút tuyệt chủng vào            .

khoảng 2000 năm trước

khoảng 4000 năm trước

khoảng 7000 năm trước

khoảng 10000 năm trước

Giải thích: “The scientists have reported that the beasts may have survived until 2000 B.C. on an island off the coast of Siberia, where researchers uncovered 29 fossilized woolly mammoth teeth ranging in age from 4,000 to 7,000 years.” (Họ cho rằng những con quái vật này có thể vẫn còn tồn tại cho đến năm  2000 Trước công nguyên trên đảo ngoài khơi Siberia, nơi nhà nghiên cứu khám phá 29 hoá thạch răng voi ma - mút lông xoăn từ 4,000 đến 7,000 năm tuổi) => tuyệt chủng 4000 năm trước.

Question 3: Đáp án C

kích cỡ cơ thể

kích cỡ chân

lông

răng 

Giải thích: “woolly” = giống như len => lông của voi ma mút

Question 4: Đáp án B

Tác giả sử dụng từ "counterpart" ở dòng 7 để nói tới:

voi ma mút với nhiều chân hơn

voi ma mút ở thời kì đầu

voi ma mút có răng nhỏ

voi ma mút lớn sống trên đảo

Giải thích: “This theory is based on their smaller tooth size, which has led scientists to believe that they were only 6 feet tall at the shoulder compared with 10 feet of their full-sized counterpart.” (Lý thuyết này dựa vào cỡ răng nhỏ của voi ma mút, cái mà đã làm cho các nhà khoa học tin rằng chúng chỉ cao 6 feet tại vai so với 10 feet của voi tổ tiên.)

Question 5: Đáp án D

Dựa theo các nhà khoa học, voi ma mút lông xoăn có lẽ đã sống sót bởi vì              

rụng bớt lôngmọc răng nhỏ hơn

trở thành loài ăn cỏ

giảm về kích cỡ

Giải thích: “This theory is based on their smaller tooth size, which has led scientists to believe that they were only 6 feet tall at the shoulder compared with 10 feet of their full-sized counterpart.” (Lý thuyết này dựa vào cỡ răng nhỏ của voi ma mút, cái mà đã làm cho các nhà khoa học tin rằng chúng chỉ cao 6 feet tại vai so với 10 feet của voi tổ tiên.) => giảm từ 10feet xuống còn 6feet.

Dịch bài đọc:

     Nhóm các nhà khoa học Nga đã “thách thức” lý thuyết về voi ma - mút lông xoăn bị tuyệt chủng cách đây 10,000 năm vào cuối kỷ băng hà. Họ cho rằng những con quái vật này có thể vẫn còn tồn tại cho đến năm 2000 Trước công nguyên trên đảo ngoài khơi Siberia, nơi nhà nghiên cứu khám phá 29 hoá thạch răng voi ma - mút lông xoăn từ 4,000 đến 7,000 năm tuổi. Câu hỏi để được đặt ra bây giờ là, làm cách nào mà loài da dày từ thời tiền sử này tồn tại ở môi trường đảo?

            Lý thuyết này dựa vào cỡ răng nhỏ của voi ma mút, cái mà đã làm cho các nhà khoa học tin rằng chúng chỉ cao 6 feet tại vai so với 10 feet của voi tổ tiên. Nhưng sẽ này có đủ để chúng có thể tồn tại hàng ngàn năm ngoài của voi ma - mút khác? Nhà nghiên cứu vẫn còn đang làm việc để khám phá lý do biến mất trễ muộn này

ADVERTISEMENT