logo
ADVERTISEMENT

Yếu tố nào đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

Câu hỏi :

Yếu tố nào đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Thuyết tương đối của Albert Einstein đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Thuyết tương đối đã đưa ra một cách nhìn khác về thời gian và không gian, và đã tạo ra một cơ sở khoa học mới để phát triển các công nghệ như điện tử, viễn thông và công nghệ vũ trụ. Nó cũng đã dẫn đến việc phát triển các công nghệ mới như máy tính và truyền thông vệ tinh, đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống và làm việc.

ADVERTISEMENT