logo
ADVERTISEMENT

Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town city

Tổng hợp các mẫu đề bài write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town city (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về vấn đề giao thông ở thành phố thị trấn của bạn) do Toploigiai biên soạn, mời bạn đọc tham khảo!


Mẫu số 1

Traffic in my town is often congested during peak hours and there is limited parking. The roads are in need of maintenance and there are not enough bike lanes. Public transportation is limited and not reliable. Efforts are being made to improve the situation.

Dịch:

Giao thông ở thị trấn của tôi thường bị tắc nghẽn vào giờ cao điểm và có rất ít chỗ đỗ xe. Các con đường đang cần được bảo trì và không có đủ làn đường dành cho xe đạp. Giao thông công cộng bị hạn chế và không đáng tin cậy. Những nỗ lực đang được thực hiện để cải thiện tình hình.

Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town city

Mẫu số 2

Traffic in my town is a major concern, with heavy congestion during rush hour and limited parking options. Poor road infrastructure and a lack of bike lanes add to the challenges. Public transportation is not well-developed and often unreliable, but efforts are underway to improve the situation.

Dịch:

Giao thông trong thị trấn của tôi là một mối quan tâm lớn, với tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm và các lựa chọn đỗ xe hạn chế. Cơ sở hạ tầng đường bộ kém và thiếu làn đường dành cho xe đạp làm tăng thêm những thách thức. Giao thông công cộng không được phát triển tốt và thường không đáng tin cậy, nhưng những nỗ lực đang được tiến hành để cải thiện tình hình.


Mẫu số 3

Traffic in my town can be challenging, with busy roads during peak hours and limited parking spaces. The road network is outdated and lacks safe bike lanes. Public transportation options are limited and often unreliable. Authorities are working to improve the situation.

Dịch:

Giao thông trong thị trấn của tôi có thể gặp nhiều khó khăn, với những con đường đông đúc vào giờ cao điểm và chỗ đậu xe hạn chế. Mạng lưới đường đã lỗi thời và thiếu làn đường an toàn cho xe đạp. Các phương tiện giao thông công cộng bị hạn chế và thường không đáng tin cậy. Các nhà chức trách đang làm việc để cải thiện tình hình.


Mẫu số 4

Traffic in my town is a persistent problem, particularly during rush hour when the roads are congested and finding a parking spot can be difficult. The current road infrastructure is not well equipped to handle the volume of vehicles, and the lack of bike lanes makes it difficult for cyclists to safely navigate the roads. The public transportation system is limited and unreliable, causing inconvenience for those who rely on it. Despite these challenges, local authorities are taking steps to address these issues and improve the overall traffic situation in the town.

Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town city

Dịch:

Giao thông ở thị trấn của tôi là một vấn đề dai dẳng, đặc biệt là trong giờ cao điểm khi đường bị tắc nghẽn và việc tìm một chỗ đậu xe có thể khó khăn. Cơ sở hạ tầng đường bộ hiện tại không được trang bị tốt để xử lý lượng phương tiện và việc thiếu làn đường dành cho xe đạp khiến người đi xe đạp khó di chuyển trên đường một cách an toàn. Hệ thống giao thông công cộng hạn chế và không đáng tin cậy, gây bất tiện cho những người sử dụng nó. Bất chấp những thách thức này, chính quyền địa phương đang thực hiện các bước để giải quyết những vấn đề này và cải thiện tình hình giao thông chung trong thị trấn.


Mẫu số 5

Traffic in my town is a source of frustration for many, with congested roads and limited parking options during peak hours. The current road network is not equipped to handle the growing population and vehicle ownership, leading to frequent traffic delays. The absence of proper bike lanes makes cycling less safe and appealing. The public transportation system, while limited, is also unreliable, making it difficult for those who rely on it. However, local authorities are taking steps to improve the traffic situation in the town, including investments in road infrastructure and public transportation.

Dịch:

Giao thông trong thị trấn của tôi là nguồn gây khó chịu cho nhiều người, với những con đường tắc nghẽn và các lựa chọn đỗ xe hạn chế trong giờ cao điểm. Mạng lưới đường hiện tại không được trang bị để đáp ứng nhu cầu sở hữu phương tiện và dân số ngày càng tăng, dẫn đến tình trạng giao thông thường xuyên bị đình trệ. Việc không có làn đường thích hợp dành cho xe đạp khiến việc đi xe đạp trở nên kém an toàn và hấp dẫn hơn. Hệ thống giao thông công cộng, trong khi hạn chế, cũng không đáng tin cậy, gây khó khăn cho những người dựa vào nó. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang thực hiện các bước để cải thiện tình hình giao thông trong thị trấn, bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ và giao thông công cộng.

ADVERTISEMENT