logo

Trong thiết kế bài toán tìm các cặp phần tử nghịch đảo, các bước sau đã thực hiện những thay đổi quan trọng nào so với bước trước đó?

Trả lời câu hỏi SGK Tin 11 Kết nối tri thức trang 122: Trong thiết kế bài toán tìm các cặp phần tử nghịch đảo, các bước sau đã thực hiện những thay đổi quan trọng nào so với bước trước đó? (Bài 26: Phương pháp làm mịn dần trong thiết kế chương trình)

Câu hỏi: Trong thiết kế bài toán tìm các cặp phần tử nghịch đảo, các bước sau đã thực hiện những thay đổi quan trọng nào so với bước trước đó?

các cặp phần tử nghịch đảo

Trả lời ngắn gọn: 

Các bước cơ bản để tìm các cặp phần tử nghịch đảo trong Python bao gồm tạo danh sách các số nguyên, tạo danh sách trống để lưu kết quả, duyệt qua từng cặp phần tử trong danh sách và kiểm tra tích của chúng có bằng 1 hay không. Nếu có thì thêm cặp phần tử này vào danh sách kết quả. Các thay đổi có thể được thực hiện tùy thuộc vào cách tiếp cận của người lập trình.

Trả lời chi tiết:

Bước thực hiện để tìm các cặp phần tử nghịch đảo trong Python có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau và tùy thuộc vào cách tiếp cận của người lập trình. Giả sử chúng ta đang thực hiện các bước sau để giải quyết bài toán tìm các cặp phần tử nghịch đảo trong Python:

- Tạo một danh sách các số nguyên cần tìm các cặp phần tử nghịch đảo.

- Tạo một danh sách trống để lưu các cặp phần tử nghịch đảo tìm được.

- Duyệt qua từng phần tử trong danh sách các số nguyên, và cho vào một vòng lặp trong đó duyệt qua các phần tử còn lại của danh sách.

- Tại mỗi cặp phần tử được duyệt qua, kiểm tra xem tích của chúng có bằng 1 không. Nếu có, thêm cặp phần tử này vào danh sách chứa các cặp phần tử nghịch đảo.

Một vài thay đổi quan trọng có thể được thực hiện so với cách tiếp cận mặc định này ví dụ như sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm các cặp phần tử nghịch đảo thay vì duyệt qua từng phần tử hoặc sử dụng một thư viện bên ngoài như NumPy để thực hiện tính toán và tìm kiếm các cặp phần tử nghịch đảo. Tuy nhiên các bước cơ bản được giới thiệu ở trên vẫn được sử dụng rộng rãi và cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả để giải quyết bài toán tìm các cặp phần tử nghịch đảo trong Python.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 06/03/2023 - Cập nhật : 10/04/2023