logo

Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây là từ khoá?

Câu hỏi :

Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây là từ khoá?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Trong ngôn ngữ Python, các từ khoá (keywords) là các từ được sử dụng để thực hiện các hành động cụ thể trong chương trình và không thể được sử dụng như tên biến, tên hàm hoặc tên lớp. Các từ khoá trong Python được dùng để điều khiển luồng chương trình, xác định cấu trúc và phạm vi của biến, và thực hiện các hành động cụ thể.

Các từ khoá trong Python bao gồm:

False, None, True, and, as, assert, async, await, break, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, nonlocal, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield

Vì vậy, câu trả lời là D. if, else là các từ khoá trong Python. Các tên còn lại trong các phương án đều không phải là từ khoá của Python.

icon-date
Xuất bản : 01/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023