logo

Trong Logo, khi thực hiện lệnh PD rùa sẽ:

Câu hỏi :

Trong Logo, khi thực hiện lệnh PD rùa sẽ:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

PU viết đầy đủ là Pen Up lệnh này nhấc viết của rùa lên và kết quả là khi di chuyển rùa không để lại dấu vết.

PD viết đủ là Pen Down lệnh này hạ viết của rùa xuống. Các lệnh di chuyển sau lệnh này ta sẽ thấy dấu vết của sự di chuyển.

PE viết đầy đủ PENERASE Đặt bút xuống và thiết lập chế độ xóa. Dùng lệnh PENNORMAL để thiết lập lại trạng thái ban đầu của bút vẽ.

icon-date
Xuất bản : 04/05/2023 - Cập nhật : 03/07/2023