logo

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x - 3y + 2z - 5 = 0 và hai điểm A(2;4;1), B(-1;1;3). Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B

Câu hỏi :

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x - 3y + 2z - 5 = 0 và hai điểm A(2;4;1), B(-1;1;3). Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P).

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x - 3y + 2z - 5 = 0 và hai điểm A(2;4;1), B(-1;1;3). Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B
icon-date
Xuất bản : 18/02/2023 - Cập nhật : 18/02/2023