logo
ADVERTISEMENT

Trình bày nội dung chức năng giám đốc của tài chính? Giám đốc tài chính nhằm mục đích gì?

Câu hỏi: Trình bày nội dung chức năng giám đốc của tài chính? Giám đốc tài chính nhằm mục đích gì?

Trả lời:

- Chức năng giám đốc của tài chính là kiểm tra bằng đồng tiền được thực hiện đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính nhằm tạo lập các quỹ tiền tệ hay sử dụng chúng theo các mục đích đã định.

Trình bày nội dung chức năng giám đốc của tài chính? Giám đốc tài chính nhằm mục đích gì?

- Giám đốc tài chính nhằm mục đích là:

+ Hình thành, xây dựng các kế hoạch tài chính 

+ Quản lý tài chính là nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp 

+ Có sự khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 

+ Cảnh báo trước các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy

ADVERTISEMENT