logo
ADVERTISEMENT

Trình bày khái niệm và nội dung của chính sách tài chính? Phân tích các mục tiêu, công cụ và cơ thể vận hành của chính sách tài chính quốc gia

Câu hỏi: Trình bày khái niệm và nội dung của chính sách tài chính? Phân tích các mục tiêu, công cụ và cơ thể vận hành của chính sách tài chính quốc gia. 

Trả lời:

Khái niệm: Chính sách tài chính là chính sách thông qua chế độ thuê và đầu tư công cộng để tác động tới nền kinh tế. 

Phân tích nội dung của chính sách tài chính:

- Chính sách ngân sách là hệ thống các quan điểm chủ trương, biện pháp hình thành và sử dụng ngân sách nhà nước. 

Mục tiêu: 

+ Hình thành nguồn thu tích cực cho nhà nước trong đó nguồn thu chính là thuê 

+ Huy động vốn thông qua việc phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ với nhiều hình thức linh hoạt, thu hút dân cư tham gia 

+ Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài dưới mọi hình thức 

+ Thực hành triệt nhằm tiết kiệm, đáp ứng những nhu cầu chi tiêu thường xuyên thực sự cần thiết cấp bách

+ Phải xử lí đúng đẳng các mối quan hệ 

Trình bày khái niệm và nội dung của chính sách tài chính? Phân tích các mục tiêu, công cụ và cơ thể vận hành của chính sách tài chính quốc gia

- Chính sách tiền tệ là chính sách sử dụng các công cụ của hoạt động tín dụng và ngoại hối để ổn định tiền tệ, từ đó ổn định nên kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển. 

Mục tiêu:

+ Ổn định tiền tệ, bảo vệ giá trị đôi nổi của tiền tệ trên cơ sở kiểm soát được lạm phát 

+ Ổn định giá trị đối ngoại của tiền tệ trên cơ sở ổn định tỷ giá hồi đoái 

+ Ổn định lâu dài trong sự tăng trưởng kinh tế

+ Giải quyết nạn thất nghiệp. 

Công cụ: 

+ Lãi suất

+ Tỷ giá hối đoái 

+ Tái cấp vốn 

+ Dự trữ bắt buộc 

+ Nghiệp vụ thị trường mở 

- Chính sách hối đoái

Mục tiêu:

+ Tạo điều kiện phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, tập trung cho xuất khau

+ Ổn định tỷ giá hối đoái 

+ Phân đầu bội thu cần cần thanh toán quốc tế 

+ Tăng cường dự trữ ngoại hỏi nhà nước

ADVERTISEMENT