logo

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4 có đáp án

Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Câu 1: Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

A.   Anh 

B.    Hà Lan 

C.    Bồ Đào Nha 

D.   Tây Ban Nha

Đáp án:

Từ rất sớm các nước thực dân đã có mặt ở In-đô-nê-xi-a. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan đã từng bước gạt bỏ ảnh hưởng của Bồ Đào Nha, Anh để hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập sự thống trị trên đất nước này

Đáp án cần chọn là: B

Câu  2: Năm 1885, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở Miến Điện?

A.   Anh

B.    Hà Lan         

C.    Pháp

D.   Tây Ban Nha

Đáp án:

Ở Miến Điện (nay là Mi-an-ma), từ năm 1824 đến năm 1885, thực dân Anh đã tiến hành 3 cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1885, Anh thôn tính Miến Điện rồi xáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  3: Sau cuộc chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898), Philipin đã trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

A.   Mĩ 

B.    Tây Ban Nha 

C.    Anh 

D.   Pháp

Đáp án:

Từ giữa thế kỉ XVI, Philippin đã bị thực dân Tây Ban Nha thống trị. Sau cuộc chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898), Mĩ đã gạt bỏ được ảnh hưởng của Tây Ban Nha, hoàn thành quá trình xâm lược, biến Philippin thành thuộc địa của mình ở khu vực Đông Nam Á

Đáp án cần chọn là: A

Câu  4: Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của nước thực dân nào?

A.   Thực dân Anh 

B.    Thực dân Pháp 

C.    Thực dân Hà Lan 

D.   Thực dân Tây Ban Nha

Đáp án:

Từ nửa sau thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia). Đến cuối thế kỉ XIX, quá trình này đã được hoàn thành. Liên bang Đông Dương thuộc Pháp được thành lập

Đáp án cần chọn là: B

Câu  5: Những nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược?

A.   Việt Nam, Lào ,Cam-pu-chia.       

B.    Việt Nam, Lào, Miến Điện.

C.    Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan.          

D.   Việt Nam, Phi-lip-pin, Lào.

Đáp án:

Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  6: Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đã bị sáp nhập vào lãnh thổ Ấn Độ thuộc Anh?

A.   Ma-lai-xi-a 

B.    Xin-ga-po 

C.    Miến Điện 

D.   Campuchia

Đáp án:

Năm 1885, thực dân Anh đã hoàn thành quá trình thôn tính Miến Điện và sáp nhập nước này thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh

Đáp án cần chọn là: C

Câu  7: Thách thức lớn nhất đặt ra cho các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỉ XIX là

A.   Đứng trước nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược 

B.    Chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng, suy yếu 

C.    Mâu thuẫn trong nước gay gắt làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống triều đình phong kiến 

D.   Tiềm lực quân sự, quốc phòng yếu kém đòi hỏi nguồn vốn lớn để hiện đại hóa

Đáp án:

Từ giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản tiến dần lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Nhu cầu tìm kiếm thị trường, nguyên liệu, nhân công giá rẻ đã thúc đẩy các nước đế quốc nhanh chóng tiến hành xâm lược khu vực Đông Nam Á. Nguy cơ bị xâm lược, mất đi nền độc lập là thách thức lớn nhất đặt ra cho các nước Đông Nam Á tại thời điểm đó.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  8: Nhiệm vụ lịch sử gì đặt ra đối với các dân tộc Đông Nam Á trước cuộc xâm lược của thực dân phương Tây?

A.   Chính sách ngoại giao khôn khéo, mở rộng quan hệ thương mại với các nước.

B.    Dựa trên cơ sở nhà nước phong kiến, tổ chức nhân dân kháng chiến chống xâm lược.

C.    Tiếp tục duy trì chế độ chính trị cũ, hợp tác với các nước thực dân.

D.   Cải cách kinh tế, chính trị - xã hội. Đoàn kết dân tộc, đứng lên đấu tranh bảo vệ độc lập.

Đáp án:

Từ giữa thế kỉ XIX, khi các nước tư bản Âu, Mĩ phát triển nên đua nhau xâm chiếm thuộc địa. Trong khi đó, các nước Đông Nam Á đang lâm vào khủng hoảng kinh tế - chính trị, nhân dân mâu thuẫn với bộ phận cầm quyền ⇒ Các nước Đông Nam Á trở thành miếng mồi ngon béo bở cho các nước tư bản phương Tây.

⇒ Yêu cầu đặt ra lúc này cho các dân tộc Đông Nam Á trước cuộc xâm lược của các nước phương Tây là cần cải cách kinh tế, chính trị - xã hội và đoàn kết dân tộc, đấu tranh bảo vệ độc lập.

Đáp án cần chọn là: D

Câu  9: Đâu là điều kiện khách quan thuận lợi để các nước thực dân có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình xâm lược Đông Nam Á?

A.   Ưu thế về vũ khí hiện đại 

B.    Sự khủng hoảng trầm trọng ở các nước Đông Nam Á 

C.    Sự giàu có về các nguồn tài nguyên 

D.   Sự non yếu của các phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á

Đáp án:

Nhân cơ hội chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng trên tấ cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, các nước thực dân phương Tây đã nhanh chóng mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á (trừ Xiêm).

Đáp án cần chọn là: B

Câu  10: Đâu không phải là nguyên nhân khiến các nước châu Âu - Mĩ đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX?

A.   Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng

B.    Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời

C.    Các nước Đông Nam Á lâm vào tình trạng khủng hoảng

D.   Các nước Âu - Mĩ đang tiến hành cách mạng tư sản nên rất cần thuộc địa và thị trường.

Đáp án:

Từ giữa thế kỉ XIX, các nước châu Âu và Bắc Mĩ căn bản hoàn thành cách mạng tư sản. Vì thế rất cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Do:

- Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.

- Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.

- Các nước Đông Nam Á đang khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội.

- Đáp án D: “Các nước Âu - Mĩ đang tiến hành cách mạng tư sản” là sai. Đến giữa thế kỉ XIX, các nước Âu - Mĩ đã căn bản hoàn thành cách mạng tư sản.

Đáp án cần chọn là: D

Câu  11: Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia là

A.   Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha

B.    Khởi nghĩa của A-cha Xoa

C.    Khởi nghĩa của Pu-côm-bô

D.   Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc

Đáp án:

Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia là cuộc khởi nghĩa lớn của Hoàng thân Si-vô-tha, kéo dài hơn 30 năm (1861 - 1892).

Đáp án cần chọn là: A

Câu  12: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp trong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?

A.   Pucômbô

B.    Acha Xoa

C.    Commađam

D.   Sivôtha

Đáp án:

Trong những năm 1863 – 1866, cuộc khởi nghĩa do Acha Xoa lãnh đạo đã diễn ra ở các tỉnh giáp với biên giới Việt Nam, gây cho Pháp nhiều tổn thất lớn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu  13: Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A.   Xiêm Riệp và U-đông        

B.    U-đông và Phnôm Pênh

C.    Khăm Muộn và Xiêm Riệp

D.   Phnôm Pênh và Khăm Muộn

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở cố đô U-đông và Phnôm Pênh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu  14: Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã liên kết với nghĩa quân của Pu-côm-bô ở Campuchia trong những năm 1866 - 1867?

A.   Trương Định, Trương Quyền

B.    Trương Định, Võ Duy Dương

C.    Trương Quyền, Võ Duy Dương

D.   Trương Định, Nguyễn Hữu Huân

Đáp án:

Năm 1866, Pu-côm-bô đã phát động khởi nghĩa chống Pháp và lập căn cứ ở Tây Ninh. Trương Quyền và Võ Duy Dương đã liên kết với nghĩa quân đánh Pháp. Cuộc khởi nghĩa là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược

Đáp án cần chọn là: C

Câu  15: Người liên lạc với Pu-côm-bô (Cam-pu-chia) để tổ chức kháng chiến là

A.   Trương Định

B.    Trương Quyền

C.    Phan Tôn     

D.   Nguyễn Hữu Huân

Đáp án:

Ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì, con trai Trương Định là Trương Quyền đưa một bộ phận nghĩa binh lên Tây Ninh lập căn cứ mới. Ông còn liên lạc với Pu-côm-bô để tổ chức chống Pháp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu  16: Nhận xét nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của các phong trào đấu tranh chống Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX?

A.   Đều thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của nhân dân Campuchia 

B.    Cho thấy sự khủng hoảng về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc ở Campuchia 

C.    Làm chậm bước tiến xâm lược của thực dân Pháp ở Campuchia 

D.   Cuộc đấu tranh ở Campuchia muốn thắng lợi phải có sự liên minh với Việt Nam

Đáp án:

Phong trào đấu tranh chống Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của nhân dân Campuchia; gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất, qua đó làm chậm bước tiến xâm lược của chúng. Sự thất bại của các phong trào đấu tranh cũng đồng thời cho thấy sự sự khủng hoảng về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc ở Campuchia. Còn vấn đề liên minh với Việt Nam không phải là yếu tố đảm bảo cho thắng lợi của phong trào đấu tranh ở Campuchia. Vì trên thực tế, thời kì này có rất nhiều cuộc khởi nghĩa có sự liên minh chiến đấu giữa Campuchia và Việt Nam nhưng đều thất bại

Đáp án cần chọn là: D

Câu  17: Hành động nào phản ảnh đúng sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc khởi nghĩa của Pucômbô?

A.   Nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì thường xuyên cung cấp vũ khí, đạn dược cho nghĩa quân.

B.    Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân.

C.    Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì thường xuyên tham gia huấn luyện quân sự, cung cấp lương thực cho nghĩa quân.

D.   Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên phối hợp chiến đấu cùng nghĩa quân.

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 - 1867) là biểu tượng liên minh chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Một trong những biểu hiện thể hiện tình đoàn kết đó là:

- Trương Quyền và Võ Duy Dương đã liên kết với nghĩa quân Pu-côm-bô chống Pháp.

- Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân.

Đáp án cần chọn là: B

Câu  18: Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia cuối thế kỉ XIX?

A.   Thiếu tổ chức lãnh đạo thống nhất 

B.    Thiếu một đường lối đấu tranh đúng đắn 

C.    Sự khủng hoảng của vương triều Phnôm Pênh 

D.   Sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa thực dân Pháp và nhân dân Campuchia

Đáp án:

Khi tiến hành xâm lược Campuchia, thực dân Pháp có chỗ dựa là một nền sản xuất phồn vinh, quân đội hùng mạnh được trang bị vũ khí hiện đại. Trong khi đó, Campuchia lại thua kém Pháp hẳn một phương thức sản xuất, vũ khí thô sơ, lạc hậu. Đây chính là nguyên nhân khách quan khiến cho phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia thất bại

Đáp án cần chọn là: D

Câu  19: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ ở cuối thế kỉ XIX là

A.   Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp.

B.    Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp.

C.    Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến.

D.   Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc.

Đáp án:

Ách thống trị của thực dân Pháp đã gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi trong cả nước.

⇒ Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bủng nổ ở cuối thế kỉ XIX.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  20: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Campuchia thuộc địa là mâu thuẫn giữa các lực lượng nào?

A.   Nông dân với địa chủ phong kiến 

B.    Nhân dân Campuchia với triều đình Phnôm Pênh 

C.    Nhân dân Campuchia với thực dân Pháp, tay sai 

D.   Nhân dân Campuchia với Xiêm

Đáp án:

Sau bản hiệp ước 1884 mà triều đình Phnôm Pênh kí với thực dân Pháp, Campuchia từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa. Do đó mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Campuchia thuộc địa là mâu thuẫn giữa nhân dân Campuchia với thực dân Pháp, tay sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu  21: Hiệp ước 1893 là kết quả của cuộc đàm phán giữa Pháp với

A.   Chính phủ Xiêm.    

B.    Hoàng thân Campuchia.

C.    Triều đình Luông Pha-bang.          

D.   Nhân dân Lào.

Đáp án:

- Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến suy yếu Lào phải thuần phục Xiêm.

- Năm 1893, Pháp tiến hành đàm phán với chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. Lào chính thức biến thành thuộc địa của Pháp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  22: Sự kiện nào đánh dấu cuối thế kỉ XIX Lào bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

A.   Pháp gây sức ép với triều đình Luông Pha-bang phải công nhận nền thống trị của Pháp 

B.    Pháp kí với triều đình Luông Pha-bang Hiệp ước 1893 

C.    Pháp kí với Xiêm Hiệp ước 1893 

D.   Pháp kí với triều đình Luông Pha-bang Hiệp ước 1884

Đáp án:

Giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến suy yếu Lào phải thần phục Xiêm. Năm 1893, Pháp tiến hành đàm phán với Xiêm. Theo đó chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. Lào chính thức biến thành thuộc địa của Pháp

Đáp án cần chọn là: C

Câu  23: Năm 1893, sự kiện nào đã diễn ra liên quan đến vận mệnh của nước Lào?

A.   Chính phủ Xiêm kí Hiệp ước thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào.

B.    Các đoàn thám hiểm của Pháp bắt đầu xâm nhập nước Lào.

C.    Nghĩa quân của Pha-ca-đuốc giải phóng được tỉnh Xavannakhet.

D.   Nghĩa quân Pha-ca-đuốc quyết định lập căn cứ tại tỉnh Xavannakhet.

Đáp án:

Tiến hành đàm phán với Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm 1893.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  24: Năm 1893 là năm đánh dấu sự kiện gì ở Lào?

A.   kết thúc vai trò của giai cấp phong kiến.

B.    quốc gia này thực sự biến thành thuộc địa của Pháp.

C.    kết thúc các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược.

D.   sự liên minh chặt chẽ với nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược.

Đáp án:

Tiến hành đàm phán với Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm 1893.

Đáp án cần chọn là: B

Câu  25: Cuộc khởi nghĩa nào mở đầu cho cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX?

A.   Khởi nghĩa Ong kẹo 

B.    Khởi nghĩa Pu-côm-pô 

C.    Khởi nghĩa Com- ma-đam 

D.   Khởi nghĩa Pha- ca-đuốc

Đáp án:

Mở đầu cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa do Pha-ca-đuốc chỉ huy (1901-1903).  Phong trào đã phát triển nhanh chóng, giải phóng Xa-van-na-khét, mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Lào- Việt

Đáp án cần chọn là: D

Câu  26: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào trong những năm 1901-1903, do ai chỉ huy?

A.   Pha-ca-đuốc

B.    Ong Kẹo và Com-ma-đam

C.    Pu-côm-bô

D.   Thiên hộ Dương

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào trong những năm 1901-1903, dưới sự chỉ huy của Pha-ca-đuốc. Phong trào đã phát triển nhanh chóng, giải phóng Xa-va-na-khét, mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Lào - Việt.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  27: Trong những năm 1901-1937, ở Lào đã diễn ra phong trào đấu tranh nào?

A.   Khởi nghĩa của Pha-ca- đuốc 

B.    Khởi nghĩa của Ong kẹo và Com-ma-đam 

C.    Khởi nghĩa của Pu-côm-bô 

D.   Khởi nghĩa của A-cha-xoa

Đáp án:

Trong những năm 1901-1937, ở trên cao nguyên Bô-lô-ven đã diễn ra cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo, tiến hành chiến tranh du kích, gây cho quân Pháp nhiều tổn thất

Đáp án cần chọn là: B

Câu  28: Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven ở Lào trong những năm 1901 - 1937 do ai lãnh đạo?

A.   Pha-ca-đuốc

B.    Ong Kẹo và Com-ma-đam

C.    Pu-côm-bô

D.   Thiên hộ Dương

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven ở Lào trong những năm 1901 - 1937 do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo.

Đáp án cần chọn là: B

Câu  29: Điều kiện khách quan thuận lợi nào tạo điều kiện cho thực dân Pháp tiến hành xâm lược Lào vào cuối thế kỉ XIX?

A.   Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên của Lào 

B.    Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Pháp 

C.    Sự suy yếu khiến triều đình Luông Pha-bang phải thần phục Xiêm 

D.   Lào là thuộc địa của Xiêm

Đáp án:

Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến dần lâm vào tình trang khủng hoảng. Triều đình Luông Pha-bang phải thần phục Xiêm. Đây chính là điều kiện khách quan thuận lợi để thực dân Pháp có thể dễ dàng gây sức ép với triều đình Xiêm trong việc trao đổi, thương lượng, hoàn thành việc biến Lào trở thành thuộc địa của mình.

Đáp án cần chọn là: C

Câu  30: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào bùng nổ đầu thế kỉ XX là

A.   Ách nô dịch tàn bạo của thực dân Pháp.

B.    Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến.

C.    Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp.

D.   Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của triều đình phong kiến.

Đáp án:

Ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã gây nên nỗi bất bình trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc đấu tranh bất khuất của nhân dân Pháp đã nổ ra trong cả nước.

⇒ Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các phong trào đấu tranh ở Lào đầu thế kỉ XX.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  31: Từ thời vua Môngkút - Rama IV (1851- 1868), Xiêm đã thực hiện chủ trương để phát triển đất nước và bảo vệ nền độc lập?

A.   Kêu gọi sự đầu tư từ bên ngoài 

B.    Mở cửa buôn bán với bên ngoài 

C.    Kêu gọi sự ủng hộ của Pháp 

D.   Ban bố các đạo luật nhằm phát triển kinh tế

Đáp án:

Đứng trước sự đe dọa xâm nhập của thực dân phương Tây, nhất là Anh và Pháp, đến thời vua Môngkút (Rama IV, trị vì từ năm 1851 đến năm 1868), nước Xiêm (Thái Lan) đã thực hiện chủ trương buôn bán với nước ngoài, mở của buôn bán với bên ngoài, lợi dụng sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ độc lập của đất nước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu  32: Đến giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây có ý đồ xâm lược Vương quốc Xiêm (Thái Lan) là

A.   Mĩ - Tây Ban Nha.

B.    Pháp - Tây Ban Nha.

C.    Anh - Bồ Đào Nha.

D.   Anh - Pháp.

Đáp án:

Vào giữa thế kỉ XIX, cũng như các nước Đông Nam Á khác, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa của thực dân phương Tây, đặc biệt là Anh và Pháp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu  33: Những cải cách ở Xiêm từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX được thực hiện dựa theo khuôn mẫu của

A.   các nước phương Đông       

B.    Nhật Bản         

C.    các nước phương Tây 

D.   Trung Quốc

Đáp án:

Năm 1892, Ra-ma V đã tiến hành hàng loạt các cải cách theo khuôn mẫu của các nước phương Tây về hành chính, tài chính, quân sự, giáo dục, … tạo cho nước Xiêm một bộ mặt mới, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, …

Đáp án cần chọn là: C

Câu  34: Nội dung quan trọng trong cải cách xã hội của của vua Ra-ma V là

A.   Xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vì nợ, giải phóng người lao động.

B.    Thực hiện bình đẳng nam nữ, bình quân địa quyền.

C.    Xây dựng các trường học, tổ chức dạy học theo kiểu phương Tây.

D.   Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy.

Đáp án:

Năm 1868, vua Ra-ma V lên ngôi, đã thực hiện nhiều chính sách cải cách tiến bộ, trên tất cả các mặt. Trong đó, những chính sách về xã hội bao gồm: xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vì nợ, giải phóng người lao động để họ được tự do làm ăn sinh sống.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  35: Chính sách nào sau đây được đánh giá là sự mềm dẻo về sách lược của Xiêm trong hoạt động ngoại giao?

A.   Vừa lợi dụng mâu thuẫn Anh – Pháp, vừa tiến hành cải cách để tạo nguồn lực cho đất nước 

B.    Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền 

C.    Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm”, vừa chấp nhận kí kết hiệp ước bất bỉnh đằng với các đế quốc Anh, Pháp 

D.   Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa phát huy nguồn lực của đất nước để phát triển

Đáp án:

Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm là vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào, Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền đất nước

Đáp án cần chọn là: B

Câu  36: Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm được thể hiện qua việc

A.   Vừa lợi dụng Anh - Pháp vừa tiến hành cải cách để tạo nguồn lực cho đất nước

B.    Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh - Pháp vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền

C.    Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa chấp nhận kí kết hiệp ước bất bình đằng với các đế quốc Anh, Pháp

D.   Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa phát huy nguồn lực của đất nước để phát triển

Đáp án:

Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm là vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào, Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền đất nước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu  37: Ý nghĩa quan trọng từ những cải cách của vua Rama V đối với lịch sử Xiêm là

A.   Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Xiêm 

B.    Đưa Xiêm thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng 

C.    Cho thấy sự đúng đắn của con đường cải cách đối với các nước châu Á 

D.   Xiêm vẫn giữ được nền độc lập tương đối về chính trị

Đáp án:

Những cải cách của vua Rama V đã giúp Xiêm thoát khỏi nguy cơ bị biến thành thuộc địa, giữ được nền độc lập tương đối về chính trị. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất của những cải cách của vua Rama V đối với lịch sử Xiêm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu  38: Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc biến thành thuộc địa vì

A.   Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo

B.    Thực hiện chính sách dựa vào các nước lớn

C.    Tiến hành cải cách để phát triển nguồn lực đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo

D.   Chấp nhận kí kết các hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc Anh, Pháp

Đáp án:

Ra-ma V đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Nhờ chính sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Campuchia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền đất nước. Nhờ vậy, Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được độc lập mặc dù chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu  39: Sau cải cách của vua Rama V, thể chế chính trị ở Xiêm đã có sự biến đổi đổi như thế nào?

A.   Quân chủ lập hiến 

B.    Quân chủ chuyên chế 

C.    Cộng hòa đại nghị 

D.   Cộng hòa tổng thống

Đáp án:

Sau cải cách của vua Rama V, Xiêm từ một nước quân chủ chuyên chế trở thành một nước quân chủ lập hiến. Đứng đầu nhà nước vẫn là vua, giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện). Bộ máy hành pháp của triều đình được thay bằng Hội đồng chính phủ gồm 12 bộ trưởng

Đáp án cần chọn là: A

Câu  40: Triều đại tạo nên bộ mặt mới, phát triển nước Xiêm theo hướng tư bản chủ nghĩa là

A.   Rama

B.    Rama IV

C.    Rama V        

D.   Chulalongcon

Đáp án:

Với hàng loạt cải cách tiến hành theo khuôn mẫu các nước phương Tây, nước Xiêm dưới thời vua Ra-ma V đã mang một bộ mặt mới. Phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước.

Đáp án cần chọn là: C

Câu  41: Điểm khác biệt cơ bản giữa Xiêm và các nước còn lại ở khu vực Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX là

A.   Xiêm bị biến thành vùng phụ thuộc của Anh và Pháp 

B.    Xiêm vẫn giữ được nền độc lập tương đối 

C.    Xiêm bị biến thành vùng phụ thuộc của Anh 

D.   Xiêm bị biến thành vùng ảnh hưởng của Pháp

Đáp án:

Điểm khác biệt cơ bản giữa Xiêm và các nước còn lại ở khu vực Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX là Xiêm vẫn giữ được nền độc lập tương đối về chính trị, trong khi các nước còn lại ở khu vực Đông Nam Á đều đã bị biến thành thuộc địa của các nước thực dân Phương Tây từ cuối thế kỉ XIX

Đáp án cần chọn là: B

Câu  42: Chính sách ngoại giao đã đưa đến hậu quả gì cho nước Xiêm?

A.   Đất nước chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp

B.    Đất nước bị các nước Anh, Pháp chia cắt, thống trị

C.    Đất nước chịu nhiều áp lực từ các nước lớn

D.   Đất nước thường xuyên lâm vào tình trạng khủng hoảng, bất ổn

Đáp án:

Chính sách ngoại giao giúp Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được độc lập. Tuy nhiên, Xiêm vẫn phải chịu nhiều lệ thuộc về kinh tế, chính trị vào Anh, Pháp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  43: Tại sao ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm được coi là nước đệm giữa hai thế lực đế quốc Anh và Pháp?

A.   Xiêm có biên giới giáp thuộc địa Mã Lai và Miến Điện của Anh. 

B.    Anh và Pháp thỏa thuận không biến Xiêm thành thuộc địa riêng. 

C.    Xiêm có biên giới giáp thuộc địa Đông Dương của Pháp. 

D.   Xiêm có vị trí nằm giữa khu vực thuộc địa của Anh và Pháp ở Đông Nam Á.

Đáp án:

Từ 1858-1893, Đông Dương đã bị biến thành thuộc địa của Pháp. Trong khi đó Anh chiếm được Ấn Độ và Miến Điện. Xiêm đứng trước nguy cơ bị xâm lược. Tuy nhiên, Anh, Pháp là 2 nước đối đầu ở Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi...Anh và Pháp không muốn có sự va chạm ở Xiêm.

⇒ Vị trí thuận lợi đã cho phép Xiêm trở thành “khu đệm” trong quan hệ với các nước phương Tây, chủ yếu là Anh và Pháp. Chính lợi thế này đã giúp Xiêm lợi dụng tốt sự kiềm tỏa của nhiều nước tư bản để thông qua đó bảo toàn chủ quyền thực sự của dân tộc

Đáp án cần chọn là: D

Câu  44: Đâu không phải là điểm thuận lợi của Xiêm so với Trung Quốc khi tiến hành cải cách đất nước cuối thế kỉ XIX?

A.   Xiêm vẫn chưa bị các nước thực dân xâm lược 

B.    Anh đang bận xâm lược Ấn Độ nên chưa có điều kiện can thiệp vào Xiêm 

C.    Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã phát triển ở Xiêm 

D.   Vua Rama V là người có tư tưởng cải cách, nắm được thực quyền đất nước

Đáp án:

Khi tiến hành cải cách ở cuối thế kỉ XIX, tình hình Xiêm có nhiều điểm thuận lợi hơn so với Trung Quốc như Xiêm vẫn chưa bị các nước thực dân xâm lược nên có thể tập trung vào công việc canh tân đất nước; vua Rama V là người có tư tưởng cải cách, nắm được thực quyền đất nước; quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã phát triển ở Xiêm. Điều này lý giải tại sao cuộc cải cách ở Xiêm lại thành công, còn cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc lại thất bại.

Lưu ý thực dân Anh đã hoàn thành xâm lược Ấn Độ từ năm 1849. Nguyên nhân chủ yếu để Anh chưa can thiệp vào Xiêm là do sự thỏa hiệp với Pháp để biến Xiêm thành vùng đệm giữa đế quốc

Đáp án cần chọn là: B

Câu  45: Kết quả lớn nhất mà cuộc cải cách của vua Rama V mang lại là

A.   Đưa nền kinh tế Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa

B.    Giúp Xiêm thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc.

C.    Chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh, Pháp.

D.   Đời sống nhân dân được cải thiện, người lao động được tự do sinh sống.

Đáp án:

Cải cách của vua Rama V mang lại cho Xiêm kết quả to lớn: Tạo cho nước Xiêm một bộ mặt mới, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa; Cải thiện đời sống nhân dân, người lao động được tự do sinh sống.

Trong đó, kết quả lớn nhất là: giúp Xiêm thoát khỏi số phận trở thành thuộc địa như các nước trong khu vực, giữ được độc lập chủ quyền, mặc dù phải chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh, Pháp.

⇒ Giữ vững độc lập chủ quyền luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu của một quốc gia.

Đáp án cần chọn là: B

icon-date
Xuất bản : 02/12/2021 - Cập nhật : 03/12/2021