logo

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 có đáp án

Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Câu 1: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời vào năm nào?

A.   Năm 1922.

B.    Năm 1917.        

C.    Năm 1924.

D.   Năm 1920.

Đáp án:

Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Nguyên tắc cơ bản nào được Lê – nin xác định trong khi thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?

A.   Bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết của dân tộc 

B.    Hợp tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 

C.    Cưỡng bức các dân tộc giai nhập Liên bang 

D.   Tự nguyện gia nhập, không miễn cưỡng

Đáp án:

Mặc dù chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, về dân số và diện tích giữa các nước cộng hòa, nhưng tư tưởng chủ đạo cơ bản của Lê – nin trong việc thành lập Liên Xô là sự bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung là xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: “Cộng hòa Xô viết” đầu tiên gồm bốn nước nào?

A.   Nga, U-crai-na, Latvia, Kazakhtan.

B.    Nga, Ngoại Cáp-ca-dơ, Kazakhtan, Litvia.

C.    Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ.

D.   Nga, Latvia, Gruzia, Tajikistan.

Đáp án:

Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô), gồm 4 nước cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?

A.   Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.

B.    Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.

C.    14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.

D.   Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng.

Đáp án:

Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga non trẻ, trong suốt 3 năm (1918-1920), nhân dân Nga đã tập trung chiến đấu chống thù trong giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững chính quyền Xô viết. Trong đó, khó khăn về ngoại xâm là khó khăn lớn nhất của nước Nga.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô bắt đầu thực hiện từ ngành kinh tế nào?

A.   Công nghiệp

B.    Thương nghiệp

C.    Thủ công nghiệp     

D.   Nông nghiệp

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô bắt đầu từ nông nghiệp. Nhà nước đã thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực thừa và tự do bán ra thị trường.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Ý nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới?

A.   Thay thế nội dung trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực 

B.    Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng 

C.    Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp 

D.   Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế

Đáp án:

Nội dung của chính sách kinh tế mới bao gồm:

- Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, (ban hành thuế nông nghiệp).

-  Công nghiệp:

+  Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

+ Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ, dưới 20 công nhân.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

+ Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.

-  Thương nghiệp và tiền tệ: tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn.

⇒ Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp không phải là nội dung của Chính sách Kinh tế mới.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ:

A.   Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

B.    Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn

C.    Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch toán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương.

D.   Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp.

Đáp án:

Nội dung Chính sách kinh tế mới được thực hiện từ năm 1921 bao gồm:

- Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, (ban hành thuế nông nghiệp).

- Công nghiệp:

+ Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

+ Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ, dưới 20 công nhân.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

+ Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.

+ Nhà nước chấn chỉnh việc tổ chức sản xuất, quản lí sản xuất nông nghiệp.

+ Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.

⇒ Loại trừ đáp án: B

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Trong “Chính sách kinh tế mới”, nhà nước có vai trò như thế nào đối với hoạt động kinh tế đất nước?        

A.   Nắm độc quyền về mọi mặt 

B.    Kiểm soát, điều tiết ở các vị trí then chốt 

C.    Không có vai trò gì 

D.   Nắm các ngành kinh tế chủ chốt

Đáp án:

Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò kiểm soát, điều tiết nền kinh tế nhưng vẫn để nó vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyền về mọi mặt và quản lý theo cơ chế mệnh lệnh như trong chính sách cộng sản thời chiến.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra như thế nào?

A.   Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt kinh tế

B.    Nhà nước chỉ nắm độc quyền các ngành công nghiệp

C.    Nhà nước kiểm soát, điều tiết các ngành kinh tế then chốt

D.   Nhà nước có vai trò thứ yếu, kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ yếu.

Đáp án:

Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò kiểm soát, điều tiết nền kinh tế nhưng vẫn để nó vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyền về mọi mặt và quản lý theo cơ chế mệnh lệnh như trong chính sách cộng sản thời chiến.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa Chính sách kinh tế mới đối với Liên Xô và các nước trên thế giới?

A.   Thúc đẩy kinh tế quốc dân, chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Liên Xô. vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi phục kinh tế 

B.    Cổ vũ các nước XHCN tại thời điểm đó nhanh chóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội 

C.    Đưa Liên Xô thoát khỏi tình trạng khủng hoảng 

D.   Là bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kip thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về moi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Chính sách này đã đưa nước Nga vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị. Đồng thời để lại nhiều kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới.

Tại thời điểm trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), Liên Xô là nhà nước xã hội chủ nghĩa duy nhất trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Từ năm 1922 đến năm 1925, Liên Xô đã được các cường quốc nào đặt quan hệ ngoại giao?

A.   Đức, Anh, I-ta-li-a, Pháp, Nhật.

B.    Mĩ, Anh, Pháp, I-ta-li-a, Trung Quốc.     

C.    Đức, Mĩ, Anh, Pháp.

D.   Đức, Anh, Pháp, Mĩ Nhật.

Đáp án:

Trong vòng 4 năm từ năm 1922 đến năm 1925, các cường quốc tư bản như: Đức, Anh I-ta-li-a, Pháp, Nhật lần lượt công nhân và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Tại sao để xây dựng Chủ nghĩa xã hội Liên Xô phải thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

A.   Liên Xô là một nước lạc hậu, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhiệm vụ của thời kì mới 

B.    Do tư nhân nắm toàn quyền kinh tế trong thị trường 

C.    Do nhận viện trợ của nước ngoài để cải tạo đất nước, khôi phục kinh tế 

D.   Do không có sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích mà dựa vào các nguồn lợi từ ngoài và tiến hành tự do các cải cách kinh tế

Đáp án:

Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây, kĩ thuật, thiết bị lệ thuộc vào nước ngoài: nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc phải nhập của nước ngoài. Chính vì vậy, để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Điểm nổi bật trong chính sách về nông nghiệp của Liên Xô trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) là

A.   Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp         

B.    Chú trọng đầu tư hệ thống thủy lợi

C.    Ứng dụng khoa học- kĩ thuật vào sản xuất

D.   Đầu tư nghiên cứu các giống lúa có năng suất cao

Đáp án:

Điểm nổi bật trong chính sách nông nghiệp của Liên Xô trong những năm 1925-1941 là đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể dưới hình thức là các hợp tác xã để huy động tối đa sức mạnh tập thể để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

A.   Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh

B.    Liên Xô có khả năng ngoại giao chi phối các nước

C.    Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế

D.   Các nước buộc phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án:

Việc Mĩ và nhiều nước công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Thành tựu nào sau đây của Liên Xô là lớn nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)?

A.   Công nghiệp mới phát triển, nông nghiệp vẫn nắm vai trò chủ đạo 

B.    Từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa 

C.    Một nước công nghiệp hóa nhưng chủ yếu phát triển công nghiệp nặng 

D.   Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước tư bản chủ nghĩa phát triển

Đáp án:

Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77.4 % tổng sản phẩm quốc dân. Đây là thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Thành tích lớn nhất của Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-1941 là gì?

A.   Bước đầu hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp

B.    Thanh toán nạn mù chữ. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.

C.    Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

D.   Tự tích lũy vốn và trang bị kĩ thuật ban đầu cho CNXH.

Đáp án:

Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Đây là thành tích lớn nhất của Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Đâu không phải là ý nghĩa của thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941?

A.   Làm thay đổi bộ mặt đất nước Xô Viết 

B.    Tạo cơ sở vật chất để Liên Xô bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc 

C.    Làm thất bại chính sách bao vây, cô lập và tiêu diệt Liên Xô của chủ nghĩa đế quốc 

D.   Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới

Đáp án:

Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941 đã làm thay đổi bộ mặt đất nước Xô Viết, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa; nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho nhân dân Xô Viết; tạo cơ sở vật chất vững chắc để Liên Xô có thể đánh thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc (1941-1945). Đồng thời làm thất bại chính sách bao vây, cô lập và tiêu diệt Liên Xô của chủ nghĩa đế quốc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Theo anh (chị), nguyên tắc ngoại giao cơ bản của Liên Xô với các nước trên thế giới trong giai đoạn 1921-1941 là gì?

A.   Hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới 

B.    Trung lập tích cực 

C.    Hòa bình, trung lập 

D.   Cùng tồn tại hòa bình

Đáp án:

Trong những năm 1921-1941, Liên Xô tồn tại giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản và luôn là kẻ thù hàng đầu cần phải tiêu diệt của các nước đế quốc. Do đó, thời kì này Liên Xô trung thành thực hiện nguyên tắc ngoại giao cùng tồn tại hòa bình để từng bước phá vỡ chính sách bao vây, cô lập, tiêu diệt của chủ nghĩa đế quốc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921- 1941?

A.   Thực hiện chính sách ngoại giao với các nước lớn.

B.    Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc.

C.    Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc.

D.   Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế.

Đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921 - 1941 bao gồm:

- Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á và châu Âu.

- Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.

- Bằng những biện pháp đấu tranh kiên quyết và mềm dẻo, chỉ trong vòng 4 năm (1922 - 1925), Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao.

- Thiết lập ngoại giao với 20 nước.

-  Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.

⇒ Loại trừ đáp án: A

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) có tác động như thế nào đến chiến thắng của hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc (1941-1945)?

A.   Củng cố niềm tin cho Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến đấu 

B.    Giúp Liên Xô nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến tranh vệ quốc 

C.    Tạo cơ sở vật chất vững chắc để Liên Xô có thể đánh thắng phát xít Đức 

D.   Giúp Liên Xô có thêm đồng minh trong cuộc chiến tranh vệ quốc

Đáp án:

Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) đã tạo cơ sở vật chất vững chắc để Liên Xô có thể đánh thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc (1941-1945). Bởi trong chiến tranh nếu không có nguồn nhân lực và vật lực vững chắc thì khó có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Nhiệm vụ công nghiệp hóa ở Liên Xô được thực hiện theo đường lối nào?

A.   Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 

B.    Công nghiệp hóa hiện đại hóa 

C.    Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ 

D.   Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp

Đáp án:

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932), Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa theo đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng: công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ, công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mỏ, ….), công nghiệp khai khoáng, công nghiệp quốc phòng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Trong công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa, Liên Xô đạt được những thành tựu to lớn gì?

A.   Công nghiệp mới phát triển, nông nghiệp vẫn nắm vai trò chủ đạo.

B.    Từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp Xã hội chủ nghĩa.

C.    Một nước công nghiệp hóa nhưng chủ yếu phát triển công nghiệp nặng

D.   Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước tư bản chủ nghĩa phát triển.

Đáp án:

Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp Xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77.4 % tổng sản phẩm quốc dân.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23: Trong hai năm đầu tiên (1926 - 1927), công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô đã giải quyết được các vấn đề cơ bản là

A.   Nạn thất nghiệp, công nhân lành nghề, cải thiện đời sống

B.    Vốn đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân.

C.    Vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

D.   Đào tạo cán bộ kĩ thuật, lương thực thực phẩm, cải thiện đời sống.

Đáp án:

Trong hai năm đầu (1926 - 1927), Liên Xô đã từng bước giải quyết thành công các vấn đề về vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Đâu là thành tựu tiêu biểu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)?

A.   Xóa nạn mù chữ nhưng chưa xây dựng được hệ thống giáo dục thống nhất 

B.    Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố 

C.    Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở cả nông thôn và thành phố

D.   Xóa nạn mù chữ, thực hiện phộ cập giáo dục trong cả nước tới bậc trung học cơ sở

Đáp án:

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đạt nhiều thành tựu về văn hóa – giáo dục, trong đó: thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25: Văn hóa - giáo dục của Liên Xô thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội có gì thay đổi?

A.   Xóa nạn mù chữ, chưa xây dựng được hệ thống giáo dục thống nhất.

B.    Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố.

C.    Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở cả nông thôn và thành phố.

D.   Xóa nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước tới bậc trung học cơ sở.

Đáp án:

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đạt nhiều thành tựu về văn hóa - giáo dục, trong đó: thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26: Trong công cuộc xây dựng CNXH giai đoạn 1925 – 1941, Liên Xô gặp phải những hạn chế gì?

A.   Thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp nhưng chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân 

B.    Chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân nhưng chưa đạt được nhiều thành tựu lớn 

C.    Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế tuy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể hóa nông nghiệp 

D.   Không thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân

Đáp án:

Trong quá trình thực hiện, Liên Xô đã mắc phải một số sai lầm ảnh hưởng sự phát triển của đất nước như không thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện trong tập thế hóa nông nghiệp, chưa chú trong đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân, không tôn trọng đầy đủ quy luật phát triển khách quan về kinh tế…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1925 - 1945 đã phạm phải những sai lầm gì?

A.   Thực hiện tốt nguyên tắc trong tập thể hóa nông nghiệp nhưng chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.

B.    Chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân nhưng chưa đạt được nhiều thành tựu lớn.

C.    Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế tuy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể hóa nông nghiệp.

D.   Không thực hiện tốt nguyên tắc trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.

Đáp án:

Từ năm 1937, Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng CNXH bị gián đoạn. Trong quá trình thực hiện, Liên Xô đã mắc phải một số sai lầm ảnh hưởng sự phát triển của đất nước (không thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân,…)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 28: Những giai cấp, tầng lớp nào còn tồn tại trong xã hội Liên Xô kể từ khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A.   Địa chủ phong kiến, nông dân 

B.    Tư sản, trí thức 

C.    Công nhân, nông dân, trí thức XHCN 

D.   Đại địa chủ, nông dân, nô lệ

Đáp án:

Sau khi thực hiện công cuộc cải cách ở Liên Xô, cùng với sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng trí thức xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 29: Sau khi công cuộc cải cách ở Liên Xô được tiến hành thì cơ cấu giai cấp của Liên Xô thay đổi gồm các giai cấp?

A.   Địa chủ phong kiến, nông dân.                          

B.    Tư sản, trí thức.

C.    Công nhân, nông dân, trí thức XHCN.              

D.   Đại địa chủ, nông dân, nô lệ.

Đáp án:

Sau khi thực hiện công cuộc cải cách ở Liên Xô, cùng với sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng trí thức xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 30: Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

A.   25 nước đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô 

B.    Anh công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô 

C.    Pháp và Nhật Bản công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô 

D.   Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án:

Năm 1933, Mĩ- cường quốc tư bản đứng đầu thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế

Đáp án cần chọn là: D

Câu 31: Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô được đề ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A.   Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn 

B.    Nước Nga Xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đất 

C.    Nước Nga bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế 

D.   Nước Nga Xô viết bước vào thời kì ổn định về kinh tế, chính trị

Đáp án:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 32: Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A.   Tình hình chính trị không ổn định

B.    Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng

C.    Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài

D.   Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn

Đáp án:

Tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước:

- Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

- Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi.

- Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiến nhân dân bất bình.

⇒ Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng. ⇒ Loại trừ đáp án C.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 33: Điểm nổi bật trong chính sách Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp là

A.   Tiếp tục chế độ trưng thu lương thực thừa 

B.    Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực 

C.    Thực hiện đồng thời chế độ trưng thu lương thực và thu thuế lương thực 

D.   Thu thuế lương thực bằng tiền

Đáp án:

Điểm nổi bật trong chính sách về nông nghiệp của NEP là nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã quy định trước mùa gieo hạt, nông dân có toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường

Đáp án cần chọn là: B

Câu 34: Ý nào dưới đây không phải nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp?

A.   Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thế lương thực

B.    Thuế lương thực nộp bằng hiện vật

C.    Nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường.

D.   Nông dân được tự do mua bán ruộng đất.

Đáp án:

Những nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp:

- Nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật.

- Sau khi nộp đủ số thuế đã quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường.

⇒ Loại trừ đáp án D.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 35: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

A.   Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản. 

B.    Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) 

C.    Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước. 

D.   Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí

Đáp án:

Trong nội dung của chính sách kinh tế mới về công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của nhà nước; khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 36: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

A.   Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

B.    Phát triển công nghiệp quốc phòng.

C.    Phát triển công nghiệp nhẹ.                      

D.   Phát triển giao thông vận tải.

Đáp án:

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 37: Ai là “cha đẻ” của Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?

A.   Lê-nin 

B.    Xta-lin 

C.    Khơ-rút-sốp 

D.   Brê-giơ-nhép

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 38: "NEP" là cụm từ viết tắt của?

A.   Chính sách kinh tế mới.

B.    Chính sách cộng sản thời chiến.

C.    Sắc lệnh hòa bình.

D.   Sắc lệnh ruộng đất.

Đáp án:

"NEP" là cụm từ viết tắt của Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng (1921).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 39: Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện trong những năm 1921 - 1925 do ai đề xướng?

A.   Ru-đơ-ven   

B.    Lê-nin

C.    Xta-lin         

D.   Lép-xtôn-tôi

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 40: Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A.   Liên bang cộng hòa Xô viết được thành lập 

B.    Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai 

C.    Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập 

D.   Đại hội lần thứ hai các Xô viết toàn liên bang

Đáp án:

Tại đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô), gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xia và Ngoại Cáp-ca-dơ.

Đáp án cần chọn là: C

icon-date
Xuất bản : 02/12/2021 - Cập nhật : 03/12/2021