logo

Soạn Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 30: Thiết lập thư viện cho chương trình (trang 137, 142)

Hướng dẫn Soạn Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 30: Thiết lập thư viện cho chương trình trang 137, 142 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 30: Thiết lập thư viện cho chương trình

Lý thuyết Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 30: Thiết lập thư viện cho chương trình

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 30: Thiết lập thư viện cho chương trình


1. Viết một thư viện bao gồm các hàm nhập dữ liệu là một dãy só và các hàm thư viện bao gồm sắp xếp chèn, sắp xếp chọn và sắp xếp nổi bọt.

>>> Xem trả lời


2. Cho trước danh sách liên kết L với cấu trúc như đã mô tả trong bài học, muốn lấy ra khoá của node đầu tiên của danh sách thì dùng lệnh nào?

Trả lời:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

struct Node

{

//khai bao thanh phan du lieu co kieu int

int data;

//khai bao con tro next co kieu Node

Node *next;

};

typedef struct Node NODE;

struct list{

//thanh phan dau danh sach

NODE *pHead;

//thanh phan cuoi danh sach

NODE *pTail;

};

typedef struct list LIST;

void KhoiTao(LIST &ds){

//dat dia chi dau danh sach bang NULL

ds.pHead = NULL;

//dat dia chi cuoi danh sach bang NULL

ds.pTail = NULL;

}

int KiemTraRong(LIST ds){

//neu phan tu dau danh sach NULL

if (ds.pHead == NULL){

//tra ve 1 la co NULL

return 1;

}

//truong hop nguoc lai tra ve khong null

return 0;

}

printf("\nDU LIEU TRONG DANH SACH LIEN KET DON\n");

Xuat(ds);

}


3. Cho trước một danh sách liên kết L. Viết một hàm đếm số lượng phần tử của danh sách liên kết này.

>>> Xem trả lời


4. Viết hàm delete_Jast(L) có chức năng xoá phần tử cuối cùng của danh sách liên kết L.

>>> Xem trả lời

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 30 trang 137, 142: Thiết lập thư viện cho chương trình trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 25/02/2023 - Cập nhật : 19/07/2023

Tham khảo các bài học khác