logo
ADVERTISEMENT

Thu thập thông tin tiến hành thiết kế là giai đoạn mấy trong quá trình thiết kế

Câu hỏi :

Thu thập thông tin tiến hành thiết kế là giai đoạn mấy trong quá trình thiết kế

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Quá trình thiết kế gồm 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế

Giai đoạn 2: Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế

Giai đoạn 3: Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

Giai đoạn 4: Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế

Giai đoạn 5: Lập hồ sơ kĩ thuật.

ADVERTISEMENT