logo
ADVERTISEMENT

Theo em, tại sao cần thúc đẩy nữ giới tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực Tin học?

Trả lời câu hỏi SGK Tin 8 Chân trời sáng tạo trang 102: Theo em, tại sao cần thúc đẩy nữ giới tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực Tin học? (Bài 16: Tin học và nghề nghiệp)

Câu hỏi: Theo em, tại sao cần thúc đẩy nữ giới tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực Tin học?

nữ giới tham gia vào lĩnh vực Tin học

Trả lời ngắn gọn: 

Cần thúc đẩy nữ giới tham gia vào lĩnh vực Tin học để tăng sự đa dạng và sáng tạo, giảm bất công giới tính, đóng góp vào phát triển ngành công nghệ thông tin, tạo ra lực lượng lao động có chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ cũng như xây dựng một xã hội công bằng giới và phát triển bền vững.

Trả lời chi tiết:

Cần thúc đẩy nữ giới tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực Tin học vì những lý do sau:

- Giúp tăng độ đa dạng và khả năng sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Sự tham gia của nữ giới sẽ giúp giảm thiểu bất công giới tính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đảm bảo cơ hội công bằng cho tất cả các giới.

- Việc thúc đẩy nữ giới tham gia vào lĩnh vực Tin học sẽ giúp tạo ra một lực lượng lao động có chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và của đất nước.

- Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng các công ty với tỷ lệ nữ giới cao hơn thường có hiệu quả kinh doanh tốt hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển phần mềm.

- Sự tham gia của nữ giới sẽ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nữ.

- Việc thúc đẩy nữ giới tham gia vào lĩnh vực Tin học sẽ giúp xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững và có tính công bằng giới.

ADVERTISEMENT