logo

Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam, mục đích của việc tranh đấu về tiếng nói, chữ viết nhằm:

Câu hỏi :

Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam, mục đích của việc tranh đấu về tiếng nói, chữ viết nhằm:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Vào tháng 2 năm 1943, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam (Đề cương) do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên).

icon-date
Xuất bản : 03/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023