logo
ADVERTISEMENT

Thế nào là thu ngân sách nhà nước? Sự biến động của thu ngân sách của nhà nước chịu sự tác động của những nhân tố nào?

Câu hỏi: Thế nào là thu ngân sách nhà nước? Sự biến động của thu ngân sách của nhà nước chịu sự tác động của những nhân tố nào? 

Trả lời:

- Thu ngân sách Nhà nước là hệ thống các mối quan hệ kinh tế, phát sinh trong quá trình nhà nước huy động các nguồn tài chính để lập quỹ tiền tệ tập trung nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước

Thế nào là thu ngân sách nhà nước? Sự biến động của thu ngân sách của nhà nước chịu sự tác động của những nhân tố nào?

- Các nhân tố ảnh hưởng :

+ Tốc độ tăng trưởng của kinh tế hàng năm

+ Thu nhập bình quân đầu người

+ Tỷ suất lợi nhuận bình quân của nên kinh tế

+ Tiềm năng tài nguyên của một quốc gia

+ Hoạt động của tổ chức bộ máy thu ngân sách nhà nước

+ Thuế suất

+ Các nhân tố khác như thiên tai, biến cô chiến tranh các chính sách nhà nước,...

ADVERTISEMENT