logo

Tác dụng của mặt trận binh vận là gì?

Câu hỏi :

Tác dụng của mặt trận binh vận là gì?
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Tác dụng của mặt trận binh vận là làm tan rã hàng ngũ của địch, hạn chế thấp nhất tổn thất của ta

Mặt trận binh vận là một mặt trận quan trọng, một bộ phận của sức mạnh tổng hợp, không chỉ phục vụ và kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ rang, mà còn chiến đấu chống phá phương tiện chiến tranh, làm tan rã hàng ngũ của địch, hạn chế thấp nhất tổn thất của ta. 

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023