logo
ADVERTISEMENT

Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã để lại những bài học gì đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 28 (Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã để lại những bài học gì đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?) Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã để lại những bài học gì đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?

Trả lời:

Cách trả lời 1:

Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã để lại những bài học bổ ích đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay như sau:

- Thường xuyên chăm lo xây dựng đảng vững mạnh, giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng, bộ máy chính quyền trong sạch gắn bó với nhân dân. 

- Thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì và xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Xây dựng và phát triển nền kinh tế ổn định, vững chắc, giữ được độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Đồng thời giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế. Bởi sự ổn định và phát triển vững chắc của nền kinh tế là nền móng vật chất và bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước. 

- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân

- Đảng cầm quyền phải nắm chắc lực lượng vũ trang, chú trọng chăm lo xây dựng quân đội, công an nhân dân thực sự trung thành, tin cậy về chính trị. Đặc biệt có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bài học từ sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô
Vững tin vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Cách trả lời 2:

Từ sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô, ta rút ra được nhiều bài học trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc đầu tiên là chăm lo xây dựng đảng vững mạnh, giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng, bộ máy chính quyền trong sạch gắn bó với nhân dân. Cần thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì và xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận ở các cấp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng một nền kinh tế ổn định, vững mạnh, bởi kinh tế là nền móng vật chất và bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đảng luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội và công an; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, công an vừa hồng, vừa chuyên... Sự vững mạnh của lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, là đội quân lao động sản xuất, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, sự quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an. Luôn sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong các tình huống không để bất ngờ xảy ra. 

ADVERTISEMENT