logo
ADVERTISEMENT

Sự kiện tiêu biểu cho cuộc đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 là?

Câu hỏi :

Sự kiện tiêu biểu cho cuộc đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 là 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Cuộc đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1926)

Phong trào đấu tranh tiêu biểu của tư sản và địa chủ lớn Việt Nam:

+ Cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn (năm 1923)

+ Cuộc vận động người Việt chỉ mua hàng của người Việt, cuộc vận động “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa” 

+ Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu (1925), các cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1926) đó chính là sự kiện tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức rong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 - 1925)

ADVERTISEMENT