logo

Soạn Sử 12 Bài 26 ngắn nhất trang 208, 209,...,215, 216: Đất nước trên con đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

Hướng dẫn Soạn Sử 12 Bài 26 ngắn nhất: Đất nước trên con đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000) bám sát nội dung SGK Lịch sử 12 trang 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 theo chương trình SGK Lịch sử 12. Tổng hợp lý thuyết Sử 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 26: Đất nước trên con đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000) trang 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 SGK Lịch sử 12


Soạn Sử 12 Bài 26: Đất nước trên con đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000)  (ngắn gọn nhất)


I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng

Trả lời câu hỏi trang 209 SGK Lịch sử 12: Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Lời giải: 

– Tình hình trong nước: 

+ Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực song cũng gặp không ít khó khăn. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế-xã hội.

+ Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã phải tiến hành đổi mới.

– Thế giới:

+ Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trở thành xu thế thế giới.

+ Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

Trả lời câu hỏi trang 209 SGK Lịch sử 12: Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

Lời giải: 

– Về đổi mới kinh tế: Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường; xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

– Về đổi mới chính trị: Đảng chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.


II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới từ 1986 – 2000

Trả lời câu hỏi trang 216 SGK Lịch sử 12: Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000.

Lời giải: 

Các kế hoạch 5 năm Nhiệm vụ và mục tiêu
Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 – 1990 Cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1991 – 1995 – Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát; ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội.
– Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế
Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 – 2000 – Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần…
– Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Trả lời câu hỏi trang 216 SGK Lịch sử 12: Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế – xã hội của nước ta trong từng kế hoạch nhà nước 5 năm: 1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000.

Lời giải: 

Các kế hoạch 5 năm

Thành tựu

Hạn chế

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 – 1990 – Về lương thực – thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn triền miên, chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.
– Hàng hóa trên thị trường: Nhất là hàng tiêu dùng, dồi dà, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường.
– Kinh tế đối ngoại: mở rộng hơn trước về quy mô và hình thức.
– Kiềm chế được một bước lạm phát.
– Ở nước ta bước đầu nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.
– Bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương được sắp xếp lại.
– Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao.
– Chế độ tiền lương bất hợp lí
– Sự nghiệp văn hóa có những mặt tiếp tục xuống cấp.
Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1991 – 1995 – Lạm phát từng bước bị đầy lùi.
– Vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh.
– Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.
– Thu nhập của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.
– Mở rộng quan hệ đối ngoại.
– Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé.
– Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra.
– Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng miền.
Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 – 2000 – Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
– Các doanh nghiệp trong nước từng bước mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
– Bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi.
– Đời sống nhân dân được cải thiện.
– Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.
– Kinh tế nhà nước chưa được củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo.
– Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH.
– Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn ở mức cao.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi 1 trang 216 SGK Lịch sử 12: Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế và xã hội của nước ta trong 15 năm(1986 – 2000) thực hiện đường lối đổi mới.

Lời giải: 

– Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

– Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.

– Cải thiện đời sống nhân dân.

– Tăng niềm tin của nhân dân dưới sựu lãnh đạo của Đảng.

Trả lời câu hỏi 1 trang 216 SGK Lịch sử 12: Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế – xã hội của nước ta sau 15 năm (1986 – 2000).

Lời giải: 

– Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao, hiệu quả sức cạnh tranh thấp.

– Kinh tế Nhà nước chưa tương xứng với vai trò chủ đạo, kinh tế tập thế chưa mạnh.

– Hoạt động khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

– Tỉ lệ thất nghiệp cao, đời sống nhân dân, nhất là nông dân, ở một số vùng còn thấp.

– Tình trạng tham nhũng vẫn còn tồn tại.

– Một vấn đề bức xúc về văn hóa – xã hội còn chậm được giải quyết.

– Đảng và nhân dân ta phải tiếp tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao mới theo con đường Xã hội chủ nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Tóm tắt lý thuyết Sử 12 Bài 26: Đất nước trên con đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000) 

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Sử 12: Bài 26. Đất nước trên con đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Sử 12 Bài 26: Đất nước trên con đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000) trong bộ SGK Lịch sử 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 14/10/2022 - Cập nhật : 25/11/2022