logo
ADVERTISEMENT

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức

Hướng dẫn Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức trong bộ Kết nối tri thức theo chương trình sách mới đầy đủ nhất dành cho bạn đọc tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới.

Bài 23: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trang 146, 147, 148 SGK Kinh tế Pháp luật Kết nối tri thức

Mở đầu: Em hãy chia sẻ một số hoạt động của Hội đồng nhân dân hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi em sinh sống và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó.

Lời giải:

- Hoạt động: Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 12/2021) của HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh cần tiếp tục tiêm vaccine, nhất là cho các đối tượng học sinh theo khuyến cáo của ngành y tế; các kịch bản cho học sinh đến trường và không để dịch bệnh làm tụt hậu đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô.

- Ý nghĩa: đóng góp tíc cực cho công cuộc phòng – chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.


1. Hội đồng nhân dân

Khám phá 

1. Em hãy đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi:

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức

1. Hội đồng nhân dân thành phố X đã thực hiện chức năng như thế nào?

2. Từ thông tin trên, em hãy cho biết Hội đồng nhân dân có chức năng gì. Em hiểu như thế nào về chức năng này.

Lời giải:

1. Hội đồng nhân dân thành phố X đã thực hiện chức năng:

- Xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm để quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi, ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố.

- Xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Chức năng của Hội đồng nhân dân là: quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương như:

- Các biện pháp để phát triền kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền;

- Biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn, và thực hiện quyền giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của cấp trên.

2. Em hãy quan sát sơ đồ sau để trả lời câu hỏi:

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức (ảnh 2)

Dựa vào sơ đồ, em hãy trình bày cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân.

Lời giải:

- Hội đồng nhân dân được tổ chức gồm: Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân.

+ Thường trực Hội đồng nhân dân có cơ cấu tổ chức gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các uỷ viên.

+ Các ban của Hội đồng nhân dân gồm: trưởng ban, phó trưởng ban và ủy viên

3. Em hãy đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi:

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức (ảnh 3)

Hội đồng nhân dân hoạt động theo hình thức nào? Hình thức hoạt động đó thể hiện nguyên tắc nào trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Lời giải:

- Hội đồng nhân dân họp mỗi năm hai kì chính và tổ chức các cuộc họp chuyên đề khi có việc phát sinh đột xuất.

- Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề bằng hình thức thảo luận, biểu quyết lấy ý kiến tập thể.

- Hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi:

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức (ảnh 4)

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh X đã thực hiện chức năng của mình như thế nào?

2. Từ thông tin trên, em hãy cho biết Uỷ ban nhân dân có chức năng gì. Em hiểu như thế nào về chức năng này?

Lời giải:

1.

- Hội đồng nhân dân thành phố X đã thực hiện chức năng:

+ Xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm để quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi, ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố.

+ Xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

2.

- Chức năng của Hội đồng nhân dân

- Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương như:

+ Các biện pháp để phát triền kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền;

+ Biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn, và thực hiện quyền giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của cấp trên.


2. Uỷ ban nhân dân

5. 

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức (ảnh 5)

1. Dựa vào sơ đồ 2, em hãy nêu cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân.

2. Kể tên một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương em.

Lời giải:

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân gồm:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Các uỷ viên gồm: Ủy viên phụ trách cơ quan chuyên môn, Uỷ viên phụ trách công an, Uỷ viên phụ trách quân sự.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương em là: Ban Tư pháp, Ban Tài chính - Kế hoạch, Ban Tài nguyên và Môi trường, Ban Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Văn hoá và Thông tin....

6. Uỷ ban nhân dân hoạt động theo hình thức nào? Nêu ví dụ minh họa.

Lời giải:

- Hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân:

+ Mỗi tháng ủy ban nhân dân họp một lần và có thể tổ chức họp chuyên đề khi có công việc phát sinh đột xuất

+ Uỷ ban nhân dân quyết định các vấn đề bằng hình thức biểu quyết lấy ý kiến tập thể.

- Ví dụ: ngày 27/2/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp bàn về phòng – chống dịch Covid-19 tại Thủ đô Hà Nội

Luyện tập 

1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?

Lời giải:

a. Đúng. Vì Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cung cấp bầu ra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

b. Sai. Vì Hội đồng nhân dân ở các địa phương có cơ cấu tổ chức giống nhau nhưng số lượng thành viên khác nhau, tuỳ vào đặc trưng từng vùng.

c. Đúng. Vì nhân dân bỏ phiếu bầu ra các đại biểu Hội đồng nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân.

d. Sai. Vì khi quyết định các vấn đề quan trọng của cơ quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải thông qua ý kiến của tập thể.

2. Em đồng tình hay không đồng tình với các hành vi sau đây?

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức (ảnh 6)

Lời giải:

a. Không đồng tình, vì hành vi của anh T là sai, chưa thực hiện đúng quyển và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển bộ máy nhà nước. Hành vi đó khiến kết quả bầu cử bị ảnh hưởng, việc lựa chọn đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương không công bằng và đạt hiệu quả không cao.

b. Đồng tình, vì việc làm của các cán bộ thuộc Uỷ ban nhân dân xã A là đúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân địa phương.

c. Đồng tình, vì hành vi của ông H là đúng đắn, tôn trọng và chấp hành pháp luật, không lợi dụng chức vụ để giải quyết việc riêng.

d. Đồng tình, vì việc làm của M phát huy tinh thần làm chủ, phát huy trách nhiệm của học sinh trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến bản thân tại địa phương.

3. Em hãy xử lí các tình huống sau:  

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức (ảnh 8)

Nếu là T, em sẽ làm gì để mẹ thay đổi quyết định?

Soạn Kinh tế pháp luật 10 Bài 23 ngắn nhất Kết nối tri thức (ảnh 9)

Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên H lựa chọn như thế nào?

Lời giải:

a. Nếu là T, em sẽ thuyết phục mẹ hướng dẫn em tự tới Uỷ ban nhân dân xã để thực hiện các thủ tục hành chính khỉ cần để rèn luyện thêm kĩ năng, bổ sung thêm kiến thức phục vụ cho học tập và cuộc sống.

b. Nếu là bạn của H, em sẽ giải thích cho H hiểu tầm quan trọng của việc trẻ em được tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chương trình, chính sách cho trẻ em ở địa phương, khuyên H nên tham gia cuộc họp để nói lên tâm tư, nguyện vọng của bản thân để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân cũng như những trẻ em khác.

Vận dụng  

1. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 500 từ bày tỏ nguyện vọng của bản thân về quyền trẻ em để gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nơi em đang sinh sống.

Lời giải:

- Quyền được học tập là một trong những quyền cơ bản của trẻ em được pháp luật Nhà nước ta qui định. Đây là một quyền đương nhiên mà em được hưởng, mọi trẻ em không phân biệt điều kiện và hoàn cảnh đều được bình đẳng về cơ hội học tập, được tạo điều kiện để ai cũng được học hành.

- Trong những năm qua, tỉ lệ trẻ em được đi học đúng độ tuổi ở Việt Nam ngày cang cao, điều đó chứng tỏ việc thực hiện quyền học tập của trẻ em Việt Nam ngày càng được đảm bảo.

- Bên cạnh những thành tựu đạt được, đâu đó ở Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần phải giải quyết, như:

+ Theo quy định của Pháp luật, trẻ em bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí. Tuy nhiên, trong xã hội diễn ra thực trạng, trẻ được miễn học phí nhưng phụ huynh lại phải đóng quá nhiều khoản “phụ phí” khác, khiến một số gia đình gặp khó khăn trong việc đảm bảo quyền được học tập cho trẻ em.

+ Sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường vẫn chưa chặt chẽ dẫn đến quyền được học tập của trẻ bị hạn chế. 

+ Các trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm HIV rơi vào tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử, gây trở ngại cho việc học tập của trẻ em.

- Vì vậy, chúng ta cần có những điều chỉnh kịp thời, những biện pháp bảo đảm tốt nhất để giúp trẻ phát huy quyền của mình.

2. Em hãy tìm hiểu và viết bài luận về việc thực hiện thủ tục hành chính một cửa ở Uỷ ban nhân dân xã/ phường nơi em sinh sống.

Lời giải:

- Ở địa phương em, Uỷ ban nhân dân phường, xã tổ chức bộ phận một cửa do Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách và tuyển chọn các thành viên là những cán bộ có năng lực của Văn phòng Ủy ban, Tư pháp – Địa chính và xây dựng chi tiết phương án cải cách hành chính, xây dựng phòng làm việc, nơi giao dịch, đầu tư phương tiện để giải quyết tốt các thủ tục hành chính...

- Do được chuẩn bị chu đáo nên việc giải quyết công việc ở 5 lĩnh vực có chuyển biến rõ rệt. Việc tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa đúng nguyên tắc, thủ tục; Giải quyết công việc cho dân minh bạch, rõ ràng; Việc tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ đúng hẹn, ít tồn đọng. Một số thủ tục như khai sinh, chứng thực hồ sơ... đã rút ngắn thời gian giải quyết. Trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức được nhân dân đánh giá cao, hạn chế tiêu cực.

- Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân địa phương em thường xuyên giám sát kiểm tra và tổ chức rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả quá trình giải quyết công việc.

-----------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 23: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Top lời giải đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT