logo
ADVERTISEMENT

Soạn Địa 12 Bài 17 ngắn nhất trang 73, 74, 75, 76: Lao động và việc làm

Hướng dẫn Soạn Địa 12 Bài 17 ngắn nhất: Lao động và việc làm bám sát nội dung SGK Địa lí 12 trang 73, 74, 75, 76 theo chương trình SGK Địa lí 12. Tổng hợp lý thuyết Địa 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 17. Lao động và việc làm trang 73, 74, 75, 76 SGK Địa lí 12

Soạn Địa Lí 12 Bài 17. Lao động và việc làm (ngắn gọn nhất)

Bài 17: Lao động và việc làm


1. Nguồn lao động

Trả lời câu hỏi trang 73 SGK Địa Lí 12: Từ bảng 17.1 (SGK), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm chia theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ờ nước ta.

Lời giải:

- Từ năm 1996 đến 2005, lao động có việc làm đã qua đào tạo tăng nhanh, lao động chưa qua đào tạo giảm nhanh.

- Trong số lao động đã qua đào tạo, tăng nhanh nhất là lao động có chứng chỉ nghề sơ cấp, sau đó đến cao đẳng, đại học và trên đại học, cuối cùng tăng chậm là lao động được đào tạo ở trình độ trung học chuyên nghiệp.

- Lao động đã qua đào tạo chiếm tỉ lệ rất bé so với lao động chưa qua đào tạo.

- Lao động có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học còn ít, lao động có trình độ trung học chuyên nghiệp rất ít. Phần lớn lao động đã qua đào tạo ở trình độ có chứng chỉ nghề sơ cấp.


2. Cơ cấu lao động.

Trả lời câu hỏi trang 74 SGK Địa Lí 12: Từ bảng 17.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 - 2005.

Lời giải:

- Từ 2000 - 2005, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm nhanh; công nghiệp và xây dụng tăng nhanh, dịch vụ tăng.

- Sự thay đổi cơ cấu này phù hợp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta.

Trả lời câu hỏi trang 75 SGK Địa Lí 12:Từ bảng 17.3 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2005.

Lời giải:

- Giai đoạn 2000 - 2005, lao dộng ở khu vục kinh tế Nhà nước tăng chậm, lao động ở khu vục kinh tế ngoài Nhả nước giảm, lao động ờ khu vục kinh tế có vốn đầu tư nước ngoải tăng nhanh.

- Sự chuyển dịch này phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường theo định bướng xã hội chủ nghĩa ờ nước ta.

Trả lời câu hỏi trang 75 SGK Địa Lí 12: Từ bảng 17.4 (SGK), nhận xét sự thạy đổi cơ cấu lao động nông thôn và thành thị nước ta.

Lời giải:

- Từ 1996 - 2005, tỉ lệ lao động nông thôn giảm, lao động thành thị tăng.

- Sự thay đổi này phù hợp với quá trình đô thị hoá ở nước ta.


3. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm.


Luyện tập

Trả lời câu hỏi 1 trang 75 SGK Địa Lí 12: Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.

Lời giải:

- Nguồn lao động dồi dào (năm 2005, dân số hoạt động kinh tế của nước ta là 42,53 triệu người, chiếm 51,2% tổng dân số. Mỗi năm nước ta có thêm khoảng một triệu lao động).

- Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú, có khả năng tiếp thu, vận dụng khoa học kĩ thuật nhanh...

- Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. Số lao động có chuyên môn kĩ thụật đang làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 21% so với tổng lực lượng lao động cả nước (năm 2005).

- So với yêu cầu hiện nay lực lượng lao động có trình độ vẫn còn mỏng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu nhiều.

Trả lời câu hỏi 2 trang 75 SGK Địa Lí 12: Hãy nêu một số chuyển biến hiện nay về việc sử dụng lao động trong các ngành kinh tế quốc dân nước ta.

Lời giải:

- Từ 2000 - 2005, khu vục nông, lâm, ngư nghiệp giảm nhanh; công nghiệp và xây dựng tăng nhanh, dịch vụ tăng.

- Năm 2005, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp thu hút tới 56,7% lao động, công nghiệp và xây dựng 17,8%, khụ vực dịch vụ 25,5%: 9

Trả lời câu hỏi 3 trang 75 SGK Địa Lí 12: Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta nói chung và ở địa phương nói riêng.

Lời giải:

a) Trong cả nước

+ Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng.

+ Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản ở các vùng, đặc biệt là nông thôn đồng bằng và thành phố lớn.

+ Thực hiện đa dạng hoá các hoạt động sản xuất địa phương (nghề truyền thống, thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...), chú ý thích đáng đến hoạt động các ngành dịch vụ.

+ Đa dạng hoá các loại hình sản xuất, tăng cường hợp tác liên kết kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài mỏ rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

+ Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng thuận lợi.

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

b) Ở địa phương: liên hệ để nêu các phương hướng tại địa phương, chú ý các vấn đề:

+ Người ở địa phương đã di chuyển dến các vùng nàọ?

+ Địa phương đã đưa ra những chính sách dân số như thế nào?

+ Ở địa phương có những cơ sở sản xuất gì? có khoảng bao nhiêu lao động? lao động là người ở địa phương hay ở nơi khác đến, có nhiều người đi tham gia hợp tác lao động ở nước ngoài không?...

Soạn Địa 12 Bài 17 ngắn nhất trang 73, 74, 75, 76: Lao động và việc làm

Tóm tắt lý thuyết Địa 12 Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Địa lí 12 Bài 17. Lao động và việc làm

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Địa 12 Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta trong bộ SGK Địa 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT