logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 Cánh diều: Khái quát về tế bào

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Sinh học 10 Bài 4 Cánh diều: Khái quát về tế bào có đáp án đầy đủ nhất, giúp các em ôn tập tốt hơn.

Bài 4: Khái quát về tế bào


1. Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 Cánh diều

Câu 1: Nội dung đầy đủ của học thuyết tế bào là?

A Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống.

B Các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống.

C Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước nó 

D Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước nó. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống

Đáp án: D

[Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài Bài 4 Cánh diều: Khái quát về tế bào

Câu 2: Vào những năm 1670, ai là người phát hiện ra vi khuẩn và động vật nguyên sinh dưới hình dạng tế bào?

A. Robert Hooke

B. Antonie van Leeuwenhoek

C. Matthias Schleiden

D. Theodor Schwann.

Đáp án: B

Câu 3: Sinh vật đơn bào là những sinh vật chỉ được cấu tạo từ bao nhiêu tế bào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: A

Câu 4: Khoảng giữa thế kỉ XIX, bao nhiêu nhà khoa học đề xuất học thuyết tế bào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C

Câu 5: Sinh vật đa bào là những sinh vật được cấu tạo từ:

A. Từ 1 tế bào

B. Từ 2 tế bào

C. Nhiều tế bào

D. Cấu trúc cơ thể phức tạp

Đáp án: C

Câu 6: Đâu không phải là nhà khoa học đề xuất học thuyết tế bào vào giữa thế kỉ XIX?

A. Matthias Schleiden

B. Theodor Schwann.

C. Robert Hooke

D. Rudolf Virchow

Đáp án: C

Câu 7: Trong sinh học virus được coi là gì?

A. Sinh vật đơn bào

B. Sinh vật đa bào

C. Động vật kí sinh

D. Dạng sống đặc biệt

Đáp án: D

Câu 8: Đơn vị cấu tạo của cơ thể sống là?

A. Mô

B. Tế bào

C. Cơ quan

D. Hệ cơ quan

Đáp án: B

Câu 9: Người đầu tiên chế tạo thành công kính hiển vi là

A. Janssen.

B. A.V. Leeuwenhoek.

C. R. Hooke.

D. Malpighi.

Đáp án: A

Câu 10: Ai là người đầu tiên có những quan sát và mô tả về tế bào sống?

A. R. Hooke.

B. A.V. Leeuwenhoek.

C. M. Schleiden.

D. T. Schwann.

Đáp án: B


2. Soạn Sinh học 10 Bài 4 Cánh diều 

>>> Soạn Sinh học 10 Bài 4: Khái quát về tế bào


3. Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 Cánh diều

>>> Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4: Khái quát về tế bào

ADVERTISEMENT