logo
ADVERTISEMENT

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một phong trào?

Cuộc khủng hoảng kinh tế tư bản đã khiến cho nền kinh tế Đông Dương rơi vào tình trạng lay lắt. Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và sự đục khoét tàn bạo của chính quyền thực dân khiến các tầng lớp nhân dân, kể cả tư sản dân tộc đều cảm thấy ngột ngạt và mong có sự thay đổi trong đời sống kinh tế- xã hội. Chính vì vậy, phong trào cách mạng dân tộc dân chủ bùng nổ ( 1936 - 1939). Vậy phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào như thế nào? Cùng Top lời giải trả lời câu hỏi dưới đây!


Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào

A. Có tính dân tộc

B. Chỉ có tính dân chủ

C. Không mang tính cách mạng

D. Không mang tính dân tộc

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Có tính dân tộc.

Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào có tính dân tộc.


Giải thích của giáo viên Top lời giải trại sao lại chọn đáp án A.

Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam có tính dân chủ điển hình nhưng bên cạnh đó vẫn mang tính chất dân tộc. Tính dân tộc ấy được thể hiện qua các khía cạnh:

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một phong trào?

- Phong trào 1936 -1939 do hoàn cảnh thế giới và trong nước thay đổi đặc điểm nổi bật của phong trào là mang tính dân chủ sâu sắc nhưng nhiệm vụ giải phóng dân tộc xuyên suốt từ các thời kì trước cũng không bị sao lãng.

- Phong trào chưa nhằm đánh đổ toàn bộ kẻ thù dân tộc nhưng nhằm vào bộ phận nguy hiểm nhất trong kẻ thù của dân tộc, nên phong trào cũng mang tính dân tộc.

- Đây là lúc Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất mà chỉ đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ, đó là những quyền dân chủ đơn sơ nhưng cũng là quyền lợi của dân tộc và phải đấu tranh để đòi từ tay kẻ thù của dân tộc. Bởi thế phong trào mang tính chất dân tộc.

- Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương nhằm tập hợp mọi lực lượng dân chủ từ quần chúng nhân dân lao động đến các tầng lớp trên và kể cả những lực lượng thân Pháp nhưng có xu hướng chống phát xít ở Đông Dương, nhưng lực lượng chủ yếu trong mặt trận này vẫn là lực lượng dân tộc, mà đông đảo nhất là công nhân, nông dân. Vì thế xét về lực lượng thì đây là phong trào mang tính chất dân tộc.

Như vậy qua nội dung trên ta thấy phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào có tính dân tộc.

>>> Xem thêm: Một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là?

ADVERTISEMENT