logo

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về sự tương tác giữa hai nam châm

Câu hỏi :

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về sự tương tác giữa hai nam châm

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Sự tương tác giữa hai nam châm được xác định bởi các cực của chúng. Mỗi nam châm có hai cực: cực bắc (được đánh dấu bằng chữ N hoặc dấu +) và cực nam (được đánh dấu bằng chữ S hoặc dấu -). Khi hai nam châm được đặt gần nhau, sự tương tác giữa chúng phụ thuộc vào các cực của chúng.

Theo quy tắc cơ bản của nam châm, các cực cùng tên sẽ đẩy nhau ra, còn các cực khác tên sẽ hút nhau lại với nhau. Do đó, phát biểu đúng nhất về sự tương tác giữa hai nam châm là: "Các cực cùng tên thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau".

icon-date
Xuất bản : 10/03/2023 - Cập nhật : 10/03/2023